A A A

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA  
przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

 

 

 adres do korespondencji:     

                                                  Pl. Batorego 4

                                              70-207 SZCZECIN

 

 

Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 - Jacek Trojanowski


1. Centralna Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z Regulaminem Działania Komisji Egzaminacyjnych stanowiącym Załącznik Nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1686) i przeprowadza egzaminy do uzyskania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej:


     - patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy B
     - patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej klasy A
     - patentu żeglarskiego szypra żeglugi śródlądowej
     - patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej
     - świadectwa eksperta ADN (eksperta d/s bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych)

     - uprawnienia pilota żeglugi śródlądowej


2. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą egzaminatorzy powołani przez przewodniczącego komisji z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu oraz sekretarz komisji. Ponadto w skład komisji wchodzą:

1)   przedstawiciel dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego dla miejsca przeprowadzania egzaminu;

2)   przedstawiciel dyrektora urzędu morskiego - przy egzaminach na patenty żeglarskie kapitanów żeglugi śródlądowej klasy A;

3)   osoba posiadająca uprawnienia pilotowe dla danej drogi wodnej lub jej odcinka oraz doświadczenie w zakresie pilotażu na tej drodze wodnej, której uprawnienie dotyczy - przy egzaminie na uprawnienia pilotowe.


3. Egzaminy na poszczególne patenty i świadectwa komisja egzaminacyjna przeprowadza zgodnie z Zakresem wymagań egzaminacyjnych stanowiących Załącznik Nr 5 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 
    - REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
    - ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

 

 

 


 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin