A A A

DOSTĘPNOŚĆ

 

Deklaracja dostępności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Giżycku

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatury w Giżycku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Romuald Dragan.
 • E-mail: romualdd@bydg.uzs.gov.pl
 • Telefon: 52 320 42 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 • Adres: ul. Marcinkowskiego 1
  85-056 Bydgoszcz
 • E-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl
 • Telefon: 523204222

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Giżycku korzysta z budynku, który nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekty usytuowane są na obrzeżach miasta Giżycka przy ulicy Łuczańskiej 5. Do urzędu można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

 

Do budynku przy ulicy Łuczańskiej 5 najłatwiej dotrzeć korzystając z chodnika przy ulicy Łuczańskiej idąc od ulicy Wojska Polskiego. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Do głównego wejścia prowadzą schody. Są one wyposażone w barierki. Delegatura urzędu mieści się na wysokim parterze.
W budynku brak windy. Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Brak położonych w bliskiej odległości miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Drzwi wejściowe do budynku nie pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość wyjścia pracownika delegatury w celu przyjęcia dokumentów przed wejściem do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 87 428 56 51 .

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

W Delegaturze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z delegaturą poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: urzad@giz.uzs.gov.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

 

Wejście na parter budynku odbywa się z pośrednictwem schodów.

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin