A A A

STATUS PRAWNY

 

1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej
 
2. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej    jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
 
3. Organizację Urzędu i szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku określa statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 37 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.
 
 
 
 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin