A A A

STATUS PRAWNY

 

1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowe.
 
2. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.
 
3. Organizację Urzędu i szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, w tym jego delegatur, określa statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
 
 
 
 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin