A A A

Terenowa Komisja Egzaminacyjna

 

  
TERENOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA  
przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

 

  

 adres do korespondencji:
                                                ul. Łuczańska 5
                                              11-500 GIŻYCKO
                                                 
 
Przewodniczący Terenowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
 - Grzegorz Pająk

1. Terenowa Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z Regulaminem Działania Komisji Egzaminacyjnych stanowiącym Załącznik Nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1686) i przeprowadza egzaminy do uzyskania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej:

     - patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej
     - patentu żeglarskiego przewoźnika żeglugi śródlądowej
     - świadectwa motorzysty żeglugi śródlądowej
     - świadectwa sternika żeglugi śródlądowej
     - świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej

2. Przewodniczącego Terenowej Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą egzaminatorzy powołani przez przewodniczącego komisji z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu oraz sekretarz komisji.

3. Egzaminy na poszczególne patenty i świadectwa komisja egzaminacyjna przeprowadza zgodnie z Zakresem wymagań egzaminacyjnych stanowiących Załącznik Nr 5 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 
    - REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH
    - ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin