A A A

Ustawa o żegludze śródlądowej i akty wykonawcze

 

USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ
 
 
►  TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej 
(Dz.U. Nr 77, poz. 831)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
 
► OSOBY UPRAWNIONE DO INSPEKCJI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych
(Dz.U. Nr 145, poz. 1222)
 
►  UMUNDUROWANIE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 54, poz. 473)
 
►  OZNAKOWANIE STATKU INSPEKCYJNEGO
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej
(M.P. Nr 38, poz. 603)
 
►  ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. Nr 77, poz. 695)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. Nr 210, poz. 1786)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
•   zmiana:    
                 (Dz.U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2632)
 
►  REJESTR STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 39, poz. 340)
 
►  POMIARY STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. 2010, Nr 115, poz. 772)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzenia pomiaru statku i inspekcji technicznej statku
(Dz.U. 2010, Nr 110, poz. 730)
 
►  WYMAGANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych
(Dz.U. Nr 216, poz. 1423)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej.
(Dz.U. 2014, poz.1607)
 
►  ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
(Dz.U. Nr 216, poz. 1424)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz.U. Nr 110, poz. 731)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
 
►  DZIENNIK POKŁADOWY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 8, poz. 69)
 
►  KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
 
►  ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 70, poz. 651)
 
►  ŚWIADECTWA ZDROWIA
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 199, poz. 1949)
 
►  ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 34, poz. 316)
 
►  ZAWODY REGULOWANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa
 
►  UZNAWANIE DOKUMENTÓW INNYCH PAŃSTW
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
 
►  PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. Nr 212, poz. 2072)
 
►  PILOTAŻ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2003, Nr 5, poz. 53)
 
►  UPRAWIANIE ŻEGLUGI PRZEZ OBCE STATKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2010, Nr 77, poz. 505)
 
►  EWIDENCJA PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej
(Dz.U. Nr 26, poz. 227)
 

►  MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(Dz.U. 2016, poz. 1834)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

(Dz.U. 2012, poz. 1045)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

(Dz.U. 2012, poz. 966)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN    

(Dz.U. 2012, poz. 974)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli    

(Dz.U. 2012, poz. 655)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych    

(Dz.U. 2012, poz. 619)

 
►  ODPADY I ŚCIEKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 104, poz. 973)
 
►  FUNDUSZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Funduszu Żeglugi Śródlądowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny
 
►  PRACE PODWODNE
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.
 
►  WYPADKI ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania z związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. Nr 17, poz. 161)
•   określenie pojęć:
                         - mienie znacznej wartości
                         - poważna awaria w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska
 
►  ZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMACJI RZECZNEJ  (RIS)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS).

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin