A A A

UŻŚ Giżycko

 

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w Giżycku
 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
 
         Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726), po uzgodnieniu z administracją drogi wodnej tj. z: Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego, zarządza się co następuje:
 
§ 1. Zakres obowiązywania
 
Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków oraz zestawów, wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych na następujących odcinkach śródlądowych dróg wodnych, objętych właściwością terytorialną dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku:
 
       1)  System Wielkich Jezior Mazurskich, w skład którego wchodzą:
 
a)       jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Duża i Nidzkie (do km 3, stanowiącego granicę z rezerwatem „Jezioro Nidzkie”),
 
b)       kanały: Jegliński, Tałteński, Grunwaldzki, Mioduński, Szymoński, Kula, Giżycki, Niegociński, Piękna Góra, Węgorzewski i Nidzki,
 
c)       rzeka Węgorapa – dwa odcinki żeglowne od km 84,10 do km 85,15 i od km 86,07 do km 86,80.
 
      2)  Kanał Augustowski – od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa, w skład którego wchodzą:
 
 a)    jeziora: Necko, Białe, Studzieniczne, Orlewo, Paniewo, Krzywe i Mikaszewo,
 
          b)    rzeki: Netta (dwa odcinki żeglowne od km 0,35 do km 0,95 i od km 26,60 do km 34,30), Klonownica i Czarna
                 Hańcza, na odcinku od km 70,50 do km 80,00.
 
      3) Rzeka Pisa – od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi.
 
      4) Rzeka Biebrza – od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi.
 
§ 2. Wymiary statków pojedynczych i zestawów oraz  ogólne zasady  korzystania z dróg wodnych
 
1. Na poszczególnych odcinkach dróg wodnych dopuszcza się do żeglugi statki i zestawy, których wymiary nie mogą przekraczać:
 

 
 
 
l.p
 
 
 
Droga wodna
 
 
 
Statki
 
Zestawy
sprzężone
Zestawy holowane
Zestawy
 pchane
Minimalny
prześwit
pod mostami w
odniesieniu do WWŻ
 (m)
 
Dług.
(m)
 
Szer.
(m)
 
Dług.
(m)
 
Szer.
(m)
 
Dług.
(m)
 
Szer.
(m)
 
Dług.
(m)
 
Szer.
(m)
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
System Wielkich Jezior Mazurskich:
a) od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy (dwa odcinki żeglowne) w miejscowości Węgorzewo wraz z jeziorem Święcajty,
b) od Jeziora Ryńskiego (włącznie) do jezior: Bełdany (włącznie) i Seksty (włącznie),
c) od śluzy Guzianka (włącznie)
    do Jeziora Nidzkiego (do km 3,
    stanowiącego granicę z
   rezerwatem „Jezioro Nidzkie”)
d) od Kanału Niegocińskiego  
   (włącznie) do kanału Piękna
   Góra (włącznie).
e) rzeka Węgorapa na odcinku 
   od km 86,45 do km 86,80
 
Rzeka Pisa:
a) od km   0 do km 78
b) od km 78 do km 80
 
Kanał Augustowski:
a) od połączenia z rzeką Bieb-
    rzą do śluzy Augustów
    (włącznie),
b) od śluzy Augustów do śluzy
    Paniewo
c) od śluzy Paniewo (włącznie)
   do granicy Państwa.
 
Rzeka Biebrza:
(od km 0 do km 84,20)
 
 
 
44,0
 
 
 
 
 
44,0
 
 
44,0
 
 
 
25,0
 
 
25,0
 
 
 
25,0
35,0
 
 
35,0
 
 
41,0
 
35,0
 
 
 
20,0
 
 
 
7,0
 
 
 
 
 
7,0
 
 
7,0
 
 
 
5,0
 
 
5,0
 
 
 
6,5
6,5
 
 
5,8
 
 
5,8
 
5,8
 
 
 
4,5
 
 
 
 
44,0
 
 
 
 
 
44,0
 
 
44,0
 
 
 
25,0
 
 
25,0
 
 
 
25,0
35,0
 
 
35,0
 
 
41,0
 
35,0
 
 
 
20,0
 
 
 
14,0*
 
 
 
 
 
14,0*
 
 
7,0
 
 
 
5,0
 
 
5,0
 
 
 
6,5
6,5
 
 
5,8
 
 
12,0*
 
5,8
 
 
 
4,5
 
 
 
150,0
 
 
 
 
 
150,0
 
 
80,0
 
 
 
40,0
 
 
25,0
 
 
 
80
120
 
 
60
 
 
80
 
60
 
 
 
60
 
 
 
7,0
 
 
 
 
 
7,0
 
 
7,0
 
 
 
5,0
 
 
5,0
 
 
 
6,5
8
 
 
5,8
 
 
5,8
 
5,8
 
 
 
4,5
 
 
 
86,0
 
 
 
 
 
86,0
 
 
44,0
   
 
 
25,0
 
 
25,0
 
 
 
25,0
35,0
 
 
35,0
 
 
55,0
 
35,0
 
 
 
20,0
 
 
 
7,0
 
 
 
 
 
7,0
 
 
7,0
   
 
 
5,0
 
 
5,0
 
 
 
6,5
6,5
 
 
5,8
 
 
5,8
 
5,8
 
 
 
4,5
 
 
 
3,75
 
 
 
 
 
4,40
 
 
4,05
 
 
 
3,50
 
 
2,70
 
 
 
3,10
4,05
 
 
3,10
 
 
3,70
 
3,10
 
 
 
1,90

 
*  - z  wyjątkiem rzek i kanałóworaz przepływania pod mostami i przez śluzy
 
2. Kierunek w „górę” bocznych szlaków w systemie Wielkich Jezior Mazurskich określa się:
 
   1) ruch od głównego szlaku żeglownegona jeziorzeŚniardwy do mostu  kolejowego w miejscowości Okartowo, 
 
    2) ruch od głównego szlaku żeglownego na Jeziorze Mikołajskim, przez jezioro Bełdany, śluzę Guzianka, jezioro Guzianka Mała i jezioro Guzianka Duża oraz Kanał Nidzki, do Jeziora Nidzkiego (do km 3, stanowiącego granicę z rezerwatem „Jezioro Nidzkie”),
 
    3) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Tałty do przystani pasażerskiej w miejscowości Ryn (Jezioro Ryńskie),
 
    4) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Kisajno przez kanał Piękna Góra, jezioro Tajty i Kanał Niegociński do głównego szlaku żeglownego na jeziorze Niegocin,
 
    5) ruch od głównego szlaku żeglownego na jeziorze Mamry (właściwe) do rzeki Sapiny (jezioro Święcajty).
 
3. W przypadku, gdy szlak żeglowny oznakowany jest jednostronnie, szerokość jego wynosi 30 m.
 
4. Na Jeziorze Mikołajskim (na odcinku od Stacji PAN do kładki dla pieszych w miejscowości Mikołajki) i jeziorze Kisajno (na odcinkach od zatoki Tracz do kanału Piękna Góra oraz w stronę północną do wyspy Dębowa Górka), statki i zestawy różnych formacji nie zaliczone do małych statków, mają obowiązek płynięcia szlakiem żeglownym.
 
5. Przepis ust. 6 nie dotyczy statków płynących od lub do miejsca postoju albo w innym uzasadnionym celu.
 
6. Stawny sprzęt połowowy nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 50 m od mostów, główek wejściowych do kanałów i rzek oraz portów i przystani.
 
7. Ustawione na szlaku żeglownym stałe przestawy rybackie w porze dziennej powinny być otwarte na szerokość nie mniejszą niż 30 m, a przejazd ten powinien być oznakowany znakami zakazu przejścia poza skrajnię.
 
8. Niezależnie od postanowień zawartych w odrębnych przepisach, zabrania się urządzania kąpieli na szlakach żeglownych, w portach i przystaniach oraz w rejonach śluz, przy mostach i innych budowlach wodnych.
 
§ 3. Zanurzenie statków
 
1. Wielkość zanurzenia statków i zestawów powinna być dostosowana do aktualnych głębokości tranzytowych danego odcinka drogi wodnej.
 
2. Administracja drogi wodnej w komunikatach o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi określa głębokość tranzytową dla poszczególnych odcinków dróg wodnych.
 
§ 4. Prędkość statków
 
1. Prędkość statkówi zestawów powinna być bezpieczna idostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych                   i atmosferycznych, a w szczególności nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków,  uczestników imprez na wodzie         i osób kąpiących się.
 
2. Ograniczenia prędkości nie dotyczą statków będących w akcji ratowniczej oraz pełniących służbę publiczną podczas realizacji zadań służbowych.
 
3. Wartości nakazu nieprzekraczania prędkości, określone na znakach żeglugowych, dotyczą prędkości statków i zestawów  w odniesieniu do brzegu drogi wodnej.
 
§ 5. Szczegółowe zasady ruchu i postoju statków
 
1. Statki, które napotkają statek pokazujący sztywną kopię flagi, oznaczającą literę „A” międzynarodowego kodu sygnałowego, powinny zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość do minimalnej prędkości sterownej i ominąć go w odległości nie mniejszej niż 25 m.
 
2. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami wchodzącymi do portu.
 
3. Zabrania się urządzania postoju burta w burtę statkom przy przystaniach pasażerskich w:
 
   1) miejscowości Mikołajki - proste odcinki nadbrzeża, w obie strony od kładki dla pieszych,
 
  2) miejscowości Ruciane Nida - pomost od strony Kanału Nidzkiego.
 
4. Zabrania się przechodzenia pasażerów ze statku na statek w czasie ich ruchu.
 
5. Przejścia statków przez śluzy:
 
   1) w przypadku równoczesnego przybycia statków z obu kierunków, pierwszeństwo śluzowania mają statki podchodzące do śluzy od strony poziomu zrównanego z poziomem wody istniejącym w danej chwili w komorze śluzowej,
 
   2) prędkość płynięcia statku w rejonie śluzy nie może być większa od minimalnej prędkości sterownej,
 
   3) z zastrzeżeniem pkt. 4, statki mogą znajdować się na postoju wyłącznie poza dalbami wprowadzającymi statki do komory śluzowej,
 
4) statki pasażerskie powinny oczekiwać na śluzowanie w miejscach do tego celu wyznaczonych,
 
    5) zabrania się cumowania statków do dalb wprowadzających statki do komory śluzowej,
 
6) śluzowanie statków odbywa się w ustalonych godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi wodnej w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi, a ponadto godziny śluzowania powinny być uwidocznione na tablicach informacyjnych ustawionych przed rejonem śluzy.
 
6. Przejścia statków przez most zwodzony na Kanale Giżyckim:
 
   1) statki oczekujące na otwarcie mostu zwodzonego powinny być przycumowane burtą do brzegu, w miejscach     odpowiednio oznakowanych znakami żeglugowymi,
 
   2) statki, których wysokość jest mniejsza od wartości podanych na znaku ograniczenia wysokości prześwitu nad  zwierciadłem wody, powinny kontynuować rejs, bez oczekiwania na otwarcie mostu,
 
   3) zabrania się urządzania postoju statkom, które nie zamierzają przejść przez most po jego otwarciu oraz statkom, które już przepłynęły przez most,
 
4) jeżeli regulacja znakami żeglugowymi nie stanowi inaczej, to statki płynące od strony jeziora Niegocin, po otwarciu     mostu  korzystają z pierwszeństwa przejścia,
 
   5) przejście statków przez most zwodzony odbywa się w ustalonych godzinach, ogłoszonych przez administrację drogi wodnej w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi, a ponadto godziny otwarcia mostu powinny być uwidocznione na tablicach informacyjnych ustawionych na wejściach do Kanału Giżyckiego.
 
§ 6. Ograniczenia wysokości dla statków
 
1. Statki, których wysokość od lustra wody do najwyższej części nierozbieralnej statku lub przewożonego ładunku przekracza wysokość minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną, powinny zachować szczególną uwagę podczas uprawiania żeglugi.
 
2. Wysokość minimalnego prześwitu pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi się z drogą wodną ustalona jest ponad poziom najwyższej wody żeglownej, z uwzględnieniem bezpiecznej odległości 30 cm, między najwyższym punktem konstrukcji statku lub jego ładunku, a dolną krawędzią konstrukcji urządzenia krzyżującego się z drogą wodną.
 
§ 7. Najwyższa woda żeglowna i zamknięcie drogi wodnej
 
Administracja drogi wodnej, w przypadku przekroczenia stanu najwyższej wody żeglownej, ogłasza w formie komunikatu zamknięcie dla żeglugi danego odcinka drogi wodnej.
 
§ 8. Warunki żeglugi w granicach WWŻ  dla drogi wodnej:
 

 
l.p.
 
 
Droga wodna
 
WWŻ
(stan w cm)
 
Wodowskaz
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
System Wielkich Jezior Mazurskich
 
 
 
 
 
 
 
 
220
160
134
161
 
313
102
 
śluza Karwik                                    km    6,00
         - górna woda
         - dolna woda
Kanał Giżycki                                   km 62,20
jezioro Mamry                                 km 81,00
śluza Guzianka                                km 13,70
         - górna woda
         - dolna woda
 
2.
 
Kanał Augustowski
 
 
247
39
 
410
161
 
166
85
 
 
śluza Białobrzegi                            km 27,10
          - górna woda
          - dolna woda
śluza Augustów                               km 32,50
          - górna woda
          - dolna woda
śluza Przewięź                                km 43,50
          - górna woda
          - dolna woda
 
 
3.
 
Rzeka Pisa
 
262
236
 
 
 miejscowość Dobrylas                     km 12,10
 miejscowość Pisz                           km 78,10
 
 
4.
 
Rzeka Biebrza
 
450
430
 
 
miejscowość  Osowiec                      km 50,30
miejscowość Dolistowo                     km 76,50
 

                                                                           
§ 9. Żegluga w warunkach zalodzenia
 
1. Na okres postoju zimowego statki i inne obiekty pływające powinny być zgromadzone w portach lub bazach albo w innych miejscach do tego przystosowanych.
 
2. Statki zgrupowane na zimowym postoju powinny znajdować się pod obserwacją osoby zdolnej niezwłocznie podjąć konieczne działania.
 
§ 10. Żegluga w porze nocnej
 
1. Z zastrzeżeniem ust. 5, uprawianie żeglugi w porze nocnej może odbywać się wyłącznie na drogach wodnych, na których oznakowanie szlaku żeglownego zostało odpowiednio przygotowane do uprawiania żeglugi nocnej.
 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy statków:
 
   1) będących w akcji ratowniczej,
 
   2) pełniących służbę publiczną,
 
   3) rybackich dokonujących zarobkowego połowu ryb oraz płynących lub wracających z łowiska,
 
   4) płynących do bazy w celu usunięcia awarii.
 
3. Niezależnie od przepisu zawartego w ust. 1, na akwenach (z wyjątkiem rzeki Biebrzy), na których nie została dopuszczona żegluga w porze nocnej, zezwala się na ruch żeglugowy w ciągu jednej godziny po zachodzie słońca, w celu zakończenia rejsu oraz jednej godziny przed wschodem słońca.
 
4. Sieci rybackie przegradzające w nocy szlak żeglowny powinny być nadzorowane przez dyżurującego rybaka, który zobowiązany jest do przepuszczania statków określonych w ust. 2, a wszystkich statków na drogach wodnych dopuszczonych do uprawiania żeglugi nocnej.
 
5. Administracja drogi wodnej, w komunikacie o otwarciu dróg wodnych dla żeglugi, określa drogi wodne dopuszczone do uprawiania żeglugi w porze nocnej.
 
§ 11.Łączność radiotelefoniczna
 
1. Na drogach wodnych wymienionych w § 1 ustala się następujące kanały radiowe z morskiego pasma V:   
                                
   1) kanał nr 09 o częstotliwości 156,450 MHz - do prowadzenia nasłuchuradiotelefonicznego oraz do przekazywania informacji wynikających ze stosowania przepisów żeglugowych lub doraźnych zaleceń Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,
 
   2) kanałnr 08 o częstotliwości 156,400 MHz - do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej,
 
   3) kanał nr 17 o częstotliwości 156,850 MHz - do prowadzenia łączności związanej z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym.
 
§ 12. Przepisy szczególne dla statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji
 
1. Statkom sportowym i rekreacyjnym zabrania się:
 
   1) przepływania przed dziobem statków lub zestawów, nie zaliczonych do małych statków, będących w ruchu w odległości mniejszej niż 50 m,
 
   2) kotwiczenia na szlaku żeglownym,
 
   3) uprawiania żeglugi na desce z żaglem na szlaku żeglownym, z wyjątkiem jego przecięcia pod kątem zbliżonym do kąta prostego oraz w rejonach śluz i przystani pasażerskich.
 
2. Zezwala się na uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie oraz holowania statków powietrznych za statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie w miejscach wyznaczonych oraz oznakowanych znakami żeglugowymi informacyjnymi, w pasie wody o szerokości 250 m od krawędzi brzegu, na jeziorach: Roś, Seksty, Śniardwy, Tałty, Tałtowisko, Jagodne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Mamry (właściwe), Święcajty, Ryńskie, Bełdany, Nidzkie, Necko i Białe.
 
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, statkom o napędzie mechanicznym zabrania się poza szlakiem żeglownym, uprawiania żeglugi w odległości mniejszej niż 100 m od przystani, wypożyczalni sprzętu pływającego, kąpielisk i plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych.
 
4. Dopuszcza się ruch statków o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż ustalona w ust. 3, wyłącznie w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia płynięcia i tylko z  minimalną prędkością sterowną.
 
 
 
 
§ 13. Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych
 
Obowiązek posiadania na statku aktualnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz niniejszych przepisów prawa miejscowego nie dotyczy:
 
     1) promów uprawiających żeglugę na rzece Biebrzy,
 
     2) małych statków nie posiadających kabin,
 
     3) małych statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji.
 
§ 14. Postępowanie w szczególnych sytuacjach
 
1. W celu uniknięcia bezpośrednio grożącego niebezpieczeństwa kierownik statku lub zestawu albo osoba odpowiedzialna za obiekt pływający powinna przedsięwziąć wszelkie środki podyktowane sytuacją szczególną, łącznie z odstąpieniem od przestrzegania niniejszych przepisów.
 
2. Dopuszcza się odstąpienie od postanowień zawartych w niniejszych przepisach wyłącznie na podstawie zezwolenia, udzielonego przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku w porozumieniu z administracją drogi wodnej.
 
§ 15. Przepisy końcowe
 
1. Niniejsze przepisy prawa miejscowego nie naruszają przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych oraz odrębnych przepisów obowiązujących w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego i województwa podlaskiego.
 
3. Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 40, poz. 831, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 83, poz. 836).
 
4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
                                                                                                                 Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
                                                                                                                 Tadeusz Zdanowicz

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin