A A A

UŻŚ Kędzierzyn-Koźle

 

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
z dnia 17 września 2004 r.
 
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959).
 
§ 1
Zakres obowiązywania
 
Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na następujących śródlądowych drogach wodnych znajdujących się na obszarze działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu:
1) na rzece Odrze od Raciborza w km 51,2 do ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej
           w km 181,3;
2)   na kanale Gliwickim;
3)   na kanale Kędzierzyńskim.
 
§ 2
Wymiary statków pojedynczych i zestawów
 
1. Maksymalne dopuszczalne parametry statków i zestawów pchanych na danych odcinkach drogi wodnej
 

 
 
 
Lp.
 
 
 
ODCINEK DROGI WODNEJ
długość
maks.
szerokość
maks.
zanurzenie
maks.
1
2
L(m)
B(m)
T(m)
1.
Kanał Gliwicki
-          statki pojedyncze
-          zestawy pchane
 
70,0
118,0
 
9,00
9,00
 
1,70
1,70
2.
Kanał Kędzierzyński
-          statki  pojedyncze
-          zestawy pchane
 
70,0
70,0
 
9,00
9,00
 
1,60
1,60
3.
 
3.1.
 
 
 
3.2.
Rzeka Odra
 
Od Raciborza (km 51,2) do śluzy
 Koźle (km 95,6)
-          statki pojedyncze
-          zestawy pchane
Od śluzy Koźle (km 95,6)
do ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,3)
-          statki pojedyncze
-          zestawy pchane
 
 
 
 
38,00
38,00
 
 
70,0
118,0
 
 
 
 
5,00
5,00
 
 
9,00
9,00
 
 
 
 
Zgodnie z
§ 4 ust 1
 
 
1,70
1,70

 
2. Zestawy holowane o długości maksymalnej do 200 m, składające się z nie więcej niż dwóch statków holowanych mogą uprawiać żeglugę na Odrze od śluzy Koźle w dół rzeki. Statki holowane muszą być przystosowane do holowania i posiadać urządzenia kotwiczne i sterowe oraz załogę o odpowiednim składzie i kwalifikacjach.
 
§ 3
Zanurzenie statków
 
1. Na Odrze swobodnie płynącejróżnica między głębokością tranzytową a zanurzeniem statku, scalonych materiałów pływających oraz innych obiektów pływających powinna być wystarczająca dla zachowania bezpieczeństwa statku i drogi wodnej.
2. W przypadku statków przewożących materiały niebezpieczne różnica między głębokością tranzytową i ich zanurzeniem musi wynosić minimum 30 cm.
 
§ 4
Prędkość statków
 
1. Prędkość statków względem brzegu nie może być mniejsza niż 4 km/godz. Nie dotyczy to urządzeń pływających, scalonych materiałów pływających, małych statków oraz statkówadministracji drogi wodnej, urzędów żeglugi śródlądowej i innych służb publicznychwykonujących swoje zadania.
2. Prędkość statków na kanale Gliwickim nie może przekraczać:
a)       dla załadowanych barek motorowych i zestawów pchanych - 7 km/godz.,
b)       dla nie załadowanych barek motorowych i zestawów pchanych - 9 km/godz.
 
3.    Prędkość statków i zestawów pchanych na kanale Kędzierzyńskim nie może przekraczać 6 km/godz.
4. Prędkość statków i zestawów musi być dostosowana do warunków hydrometeorologicznych i nawigacyjnych na szlaku żeglownym.
 
§ 5
Szczegółowe zasady ruchu i postoju statków
 
1. Wszystkie statki i zestawy oprócz małych statków, płynące w dół rzeki i zamierzające wpłynąć do portu powinny uprzednio dokonać obrotu poniżej wejścia lub wpłynąć rufą, jeżeli warunki na to pozwalają.
2. Statki wychodzące z kanałów śluzowych mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do kanałów, z wyjątkiem kanałów śluzowych na kanale Gliwickim, w których wchodzący statek ma pierwszeństwo przed wychodzącym.
3.  Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do portu, z wyjątkiem statków wymagających ochrony przed wysoką falą, silnym wiatrem lub o ograniczonej zdolności manewrowej. W takich sytuacjach statek wychodzący z portu udziela pierwszeństwa wejścia.
4. Podczas żeglugi na uciążliwych odcinkach drogi wodnej oznaczonych znakami B8, B9a, B9b - załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) na statkach i zestawach, których długość przekracza 80 m należy utrzymywać posterunek obserwacyjny w części dziobowej. Obserwator powinien mieć zapewnioną stałą łączność ze sterówką. Statki zbliżające się do uciążliwego odcinka drogi wodnej powinny podać komunikat radiowy na wyznaczonej częstotliwości dla łączności statek – statek, informujący o ich pozycji.
5. Na rzece Odrze podczas okresu nawigacyjnego oraz czasowego wstrzymania ruchu żeglugowego spowodowanego wystąpieniem wezbrań, zabroniony jest postój w górnych kanałach śluz za wyjątkiem górnego kanału śluzy Krapkowice, gdzie jest dozwolony postój tylko w okresie nawigacyjnym.
6. Postój w górnych kanałach śluzowych rzeki Odry jest dozwolony jedynie dla statków administracji drogi wodnej, urzędów żeglugi śródlądowej i innych służb publicznych będących w trakcie wykonywania zadań. Statki przedsiębiorstw hydrotechnicznych, których postój w tych miejscach jest konieczny ze względu na wykonywane przez nich prace, muszą takie miejsca postoju uzgadniać z administracją drogi wodnej. Postój tych statków nie może zakłócać ruchu żeglugowego.
7. Ruch statków i zestawów pchanych na kanale Kędzierzyńskim może odbywać się tylko jednokierunkowo. Wszystkie statki i zestawy pchane mające wpłynąć do kanału muszą uprzednio uzyskać zgodę dyspozytora portu Kędzierzyn – Azoty. Statki wychodzące z portu Kędzierzyn – Azoty muszą swoje wyjście uzgodnić z obsługą śluzy Nowa Wieś.
8. W czasie uprawiania żeglugi na kanale Gliwickim załadowane zestawy pchane, których długość przekracza 70 m muszą być rozłączane przed każdym stopniem wodnym, a barki pojedynczo wprowadzane i wyprowadzane przez pchacza do i z komory śluzowej.
9. Kierownik statku przewożącego materiały niebezpieczne w przypadku zaistnienia  konieczności zatrzymania statku w miejscu innym niż dozwolone znakami żeglugowymi, powinien:
1) niezwłocznie powiadomić administrację drogi wodnej oraz urząd żeglugi śródlądowej o konieczności takiego postoju podając dokładne miejsce, powód oraz inne istotne okoliczności zaistniałej sytuacji,
2) prowadzić stały nasłuch radiowy na częstotliwościach przeznaczonych do łączności statek – statek oraz statek – ląd,
3) przestrzegać, aby miejsce postoju statku o ile jest to możliwe, znajdowało się maksymalnie daleko od zakładów przemysłowych, skupisk ludności, mostów, linii energetycznych, rurociągów, miejsc poboru wody oraz innych obiektów, których bezpieczeństwo może być zagrożone,
4) podjąć szczególne środki ostrożności dotyczące prawidłowego nadzoru zacumowania bądź zakotwiczenia statku, zabezpieczenia ładunku, ochrony przed dostaniem się na statek osób niepowołanych oraz prawidłowego oznakowania.
 
§ 6
Ograniczenia wysokości dla statków
 
Statki, których wysokość od lustra wody do najwyższej części nierozbieralnej przekraczają wysokości minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną danej klasy drogi wodnej, muszą zachować szczególną uwagę na aktualny stan wody na wodowskazie w Miedoni oraz na aktualne stany wody na odcinku, na którym zamierzają uprawiać żeglugę.
 
§ 7
Najwyższa woda żeglowna
 
1. Najwyższa woda żeglowna (WWŻ) jest to ustalony stan wody, po osiągnięciu i przekroczeniu którego uprawianie żeglugi jest zabronione.
2.  Na odcinku drogi wodnej rzeki Odry od Raciborza (km 51,20) do ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) przy stanie wodowskazu w Miedoni (km 55,50) wynoszącym 400 cm (WWŻ) obowiązuje zakaz uprawiania żeglugi w dół i w górę rzeki.
 
§ 8
Żegluga w warunkach zalodzenia i wezbrań
 
1. W okresach wystąpienia zjawisk lodowych lub wezbrań odcinki dróg wodnych, na których one występują, są zamykane dla żeglugi. Decyzje o zamknięciu i otwarciu żeglugi podejmuje administracja drogi wodnej ogłaszając je w formie komunikatu.
2. Statki znajdujące się na szlaku żeglownym w momencie ogłoszenia komunikatu o jego zamknięciu powinny tak szybko, jak tylko to jest możliwe, dopłynąć do najbliższego portu, przystani lub stopnia wodnego, gdzie jest dozwolony bezpieczny postój po zamknięciu szlaku żeglownego.
3. Czasowe zamknięcie drogi wodnej nie dotyczy statków biorących udział w akcji ratowniczej oraz statków, których ruch jest konieczny dla utrzymania drogi wodnej.
 
§ 9
Żegluga w porze nocnej
 
1. Żegluga w porze nocnej na poszczególnych odcinkach drogi wodnej może być dopuszczona na warunkach określonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Informacja o otwarciu i zamknięciu żeglugi w porze nocnej będzie każdorazowo podawana przez administrację drogi wodnej w formie komunikatu.
2. Statki i zestawy w ruchu znajdujące się na szlaku żeglownym po zapadnięciu zmroku, gdzie nie jest dozwolona żegluga nocna, obowiązane sądopłynąć do najbliższego bezpiecznego miejsca postojui zatrzymać się na postój nocny.
3. Statki pełniące służbę publiczną mogą uprawiać żeglugę w porze nocnej.
 
§ 10
Łączność radiotelefoniczna
 
1. Statki o napędzie mechanicznym oprócz małych statków oraz urządzenia pływające wykonujące samodzielnie swoje zadania na szlaku żeglownym powinny posiadać sprawne urządzenie radiowe UKF do łączności radiotelefonicznej statek - statek, statek - ląd dla odbioru informacji nawigacyjnych i łączności z administracją drogi wodnej lub administracją żeglugową.
2. Łączność radiotelefoniczna statek - statek powinna być prowadzona na częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10).
3. Łączność radiotelefoniczna statek - ląd - statek powinna być prowadzona na częstotliwości 156,400 MHz (kanał 8).
 
§ 11
Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych
 
Obowiązek posiadania aktualnego egzemplarza przepisów żeglugowych oraz przepisów prawa miejscowego dla danej drogi wodnej nie dotyczy statków bez załogi, scalonych materiałów pływających, promów oraz małych statków o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW.
 
§ 12
Postępowania w sytuacjach szczególnych
 
W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odstąpienie od stosowania niniejszych przepisów za zgodą Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w porozumieniu z administracją drogi wodnej.
 
§ 13
 
Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym województw: opolskiego i śląskiego.
 
 
 
                                                                                                          Dyrektor
                                                                                         Urzędu Żeglugi Śródlądowej
                                                                                              w Kędzierzynie-Koźlu
 
                                                                                                  Mariusz Przybylski  
 
 
 
 
 


 
Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Inspektoratów Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie–Koźlu, we Wrocławiu i w Szczecinie z dnia 1 czerwca 1983 r. w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr 7, poz. 37), które utraciło moc z dniem 25 kwietnia 2002 r. na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43, Nr 100, poz.1085 z 2001r., Nr 199, poz.1672, Nr 211, poz. 2049 z 2003 r. oraz Nr 6, poz. 41, Nr 96, poz. 959 z 2004 r.).
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
z dnia 10 grudnia 2004 r.
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.
 
 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z2002r. Nr199, poz. 1672, z 2003 r. Nr211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
 
§1. W zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. Woj. Opol­skiego Nr 75, poz. 1967, Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 97, poz. 2773) wprowadza się następujące zmiany:
 
       1) w podstawie prawnej zarządzenia po nawiasie dodaje się wyrazy "zarządza się, co następuje:"
       2) w § 2 w ust. 1 w tabeli Lp. 3.1 kolumna 5 otrzymuje brzmienie: .Zgodnie z § 3 ust. 1".
 
        § 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym województw: opolskiego i śląskiego.
        2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                                                              Dyrektor
                                                                                             Urzędu Żeglugi Śródlądowej
                                                                                                    w Kędzierzynie-Kożlu
                                   
                                                                                                       Mariusz Przybylski
 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin