A A A

UŻŚ Kraków

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KRAKOWIE


z dnia 16 lipca 2013 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz.857) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych na obszarze działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

§ 2. Znaczenie określeń
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) znaki żeglugowe – znaki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072);

2) najwyższa woda żeglowna (WWŻ) – jest to ustalony stan wody dla danych odcinków dróg wodnych określony na poszczególnych wodowskazach po przekroczeniu którego uprawianie żeglugi jest zabronione;

3) klasa drogi wodnej – klasy drogi wodnej określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, z 2002 r. poz.706).

§ 3. Zakres obowiązywania

1. Przepisy obowiązują na następujących śródlądowych drogach wodnych:
- rzeka Wisła od km 0+000 (ujście rzeki Przemszy) do km 37+500 (początek Kanału Łączańskiego),
- Kanał Łączański od km 0+000 (początek Kanału Łączańskiego) do km 17+200 (koniec Kanału Łączańskiego),
- rzeka Wisła od km 57+800 (wylot Kanału Łączańskiego) do km 92+600 (stopień wodny Przewóz),
- rzeka Wisła od km 92+600 (wylot kanału śluzy Przewóz) do km 324+500 (ujście rzeki Kamienna).

2. Przepisy niniejsze obowiązują również na innych wodach śródlądowych województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego województwa śląskiego.

§ 4. Szlak żeglowny

1. Administracja dróg wodnych może nakazać ustawienie znaku żeglugowego innej jednostce organizacyjnej lub osobie prywatnej, która jest właścicielem urządzenia krzyżującego się z drogą wodną.

2. Brzegowe znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych powinny być ustawione w miejscu dobrze widocznym od strony szlaku żeglownego, a znaki pływające 5 m od krawędzi szlaku.

3. Głębokość tranzytową oraz jej ograniczenia na poszczególnych odcinkach drogi wodnej określa administracja dróg wodnych i ogłasza je w formie komunikatu o aktualnych warunkach żeglugowych oraz terminach otwarcia i zamknięcia szlaku żeglownego.

4. Informacje o utrudnieniach na drodze wodnej rzeki Wisły znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakładce szlaki żeglugowe (www.krakow.rzgw.gov.pl).

5. W uzasadnionych przypadkach (niskie lub wysokie stany wód, zlodzenie rzeki, wykonywanie robót technicznych, prac pomiarowych, przeszkody na szlaku) administracja dróg wodnych może w porozumieniu z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej zamknąć lub ograniczyć uprawianie żeglugi na poszczególnych odcinkach drogi wodnej, ogłaszając informację w formie komunikatu.

6. Korzystający z drogi wodnej rzeki Wisły powinni w trakcie żeglugi zachować szczególną ostrożność w miejscach, których parametry drogi wodnej zostały obniżone przy zachowaniu jej klasy.

7. Prace podwodne wykonywane na drodze wodnej wymagają zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

8. Połowy wędkarskie z łodzi mogą odbywać się na szlaku żeglownym tylko w przypadku aktywnych form wędkowania, podczas których łódź wędkarska znajduje się w ciągłym ruchu. Ponadto zabrania się kotwiczenia łodzi na szlaku żeglownym.

 

§ 5. Wymiary statków pojedynczych i zestawów


Dopuszczalne maksymalne parametry statków i zestawów na danych odcinkach drogi wodnej określone zostały w tabeli.

Tabela. Dopuszczalne maksymalne parametry statków i zestawów na danych odcinkach drogi wodnej.

Lp.

ODCINEK DROGI WODNEJ

Lmaks.
długość
m

Bmaks.
szerokość
m

1

2

3

4

1.

Od ujścia rzeki Przemszy (km 0+000)
do początku Kanału Łączańskiego (km 37+500)
- statki pojedyncze
- zestawy pchane

 

 

80,00
110,00

 

 

11,00
11,00

2.

Kanał Łączański
- statki pojedyncze
- zestawy pchane

 

60,00
83,00

 

11,00
11,00

3.

Wylot Kanału Łączańskiego (km 57+800)
do Stopnia Wodnego Przewóz (km 92+600)
- statki pojedyncze
- zestawy pchane

 

 

60,00
83,00

 

 

11,00
11,00

4.

Od Stopnia Wodnego Przewóz (km 92+600)
do ujścia rzeki Kamienna (km 324+500)
- statki pojedyncze
- zestawy pchane

 

 

60,00
100,00

 

 

11,00
11,00

§ 6. Najwyższa woda żeglowna

1. Najwyższa woda żeglowna (WWŻ) dla poszczególnych wodowskazów na rzece Wiśle wynosi:
- km 23 + 300 Smolice – 450 cm
- km 69 + 200 Bielany – 370 cm
- km 138 + 100 Popędzynka – 580 cm
- km 166 + 000 Karsy – 450 cm
- km 194 + 100 Szczucin – 460 cm
- km 268 + 400 Sandomierz – 420 cm
- km 287 + 600 Zawichost – 480 cm
- km 298 + 400 Annopol - 430 cm

§ 7. Ograniczenia wysokości dla statków

1. Kierownicy statków muszą posiadać aktualną wiedzę dotyczącą wielkości prześwitów pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną dla aktualnego stanu wody na odcinku, na którym zamierzają uprawiać żeglugę. W szczególności dotyczy to kierowników prowadzących statki, których wysokość od lustra wody do najwyższej części nierozbieralnej przekracza wysokość minimalnego prześwitu pod konstrukcjami krzyżującymi się z drogą wodną ponad WWŻ danej klasy drogi wodnej.

2. W przypadku braku aktualnych informacji lub gdy tendencje zmiany stanów wód nie dają gwarancji bezpiecznego przejścia statku do miejsca bezpiecznego postoju, kierownik statku powinien powstrzymać się od rozpoczęcia żeglugi

§ 8. Zanurzenie statków

1. Na Wiśle swobodnie płynącej różnica między głębokością tranzytową a zanurzeniem statku, scalonych materiałów pływających oraz innych obiektów pływających powinna być wystarczająca dla zachowania bezpieczeństwa statku i drogi wodnej.

2. W przypadku statków przewożących materiały niebezpieczne różnica między głębokością tranzytową i ich zanurzeniem musi wynosić minimum 30 cm.

§ 9. Prędkość statków

1. Prędkość statków musi być dostosowana do warunków hydrometeorologicznych i nawigacyjnych, nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków oraz uczestników imprez na wodzie.

2. Jeżeli oznakowanie brzegowe nie stanowi inaczej, prędkość statków nie może przekraczać:
1) na odcinku drogi wodnej rzeki Wisły od km 4+600 (początek kanału śluzy Dwory) do km 23+200 (wylot kanału śluzy Smolice) do 10 km/godz.
2) na kanale Łączańskim 6 km/godz.
3) na pozostałej drodze wodnej rzeki Wisły – 15 km/godz.
3. Ograniczenie prędkości nie dotyczy statków będących w akcji ratowniczej lub interwencyjnej.
4. Prędkość statku w odniesieniu do brzegu drogi wodnej nie może być mniejsza niż 4 km/godz. Nie dotyczy to urządzeń pływających, scalonych materiałów pływających, małych statków oraz statków administracji drogi wodnej, urzędów żeglugi śródlądowej i innych służb publicznych wykonujących swoje zadania.

§ 10. Organizacja imprez na wodzie

1. Zezwolenie oraz warunki organizacji zawodów sportowych i wszelkich innych imprez na wodzie, które mogą zakłócić porządek i bezpieczeństwo na drodze wodnej lub stworzyć utrudnienia dla ruchu żeglugowego, wydaje Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie na wniosek organizatora.

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie wydanego przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie powyższego zezwolenia, podaje na stronie internetowej komunikat o imprezie i warunkach jej przeprowadzenia (www.krakow.rzgw.gov.pl).

3. Organizator imprezy winien wystąpić do Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powyższe zezwolenie przynajmniej 6 tygodni przed planowanym terminem imprezy.

 

 

§ 11. Żegluga w warunkach wystąpienia zjawisk lodowych lub wezbrań

1. Statki znajdujące się na szlaku żeglownym w momencie ogłoszenia komunikatu o jego zamknięciu powinny tak szybko, jak tylko to jest możliwe, dopłynąć do najbliższego portu lub stopnia wodnego (miejsca) gdzie jest dozwolony bezpieczny postój po zamknięciu szlaku żeglownego.

2. Czasowe zamknięcie drogi wodnej nie dotyczy statków biorących udział w akcji ratowniczej oraz statków, których ruch jest konieczny dla utrzymania prawidłowego stanu drogi wodnej.

§ 12. Żegluga w porze nocnej

1. Żegluga w porze nocnej może odbywać się jedynie zgodnie z warunkami określonymi przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie. Warunki takie są określone dla poszczególnych odcinków drogi wodnej jak i dla statków po nich się poruszających. Każdorazowo informacja o otwarciu i zamknięciu żeglugi w porze nocnej będzie podawana przez administrację drogi wodnej w formie komunikatu.

2. Dopuszcza się uprawianie żeglugi w porze nocnej dla statków posiadających stosowny wpis zezwalający na żeglugę nocną w dokumentach uprawniających je do uprawiania żeglugi.

3. Pozostałe statki, które znajdują się po zapadnięciu zmroku w ruchu na szlaku żeglownym, obowiązane są dopłynąć do najbliższego bezpiecznego miejsca postoju i zatrzymać się na postój nocny.

4. Statki pełniące służbę publiczną mogą uprawiać żeglugę nocną.

§ 13. Łączność radiotelefoniczna

1. Ustala się następujące kanały radiowe VHF:

1) Kanał 08 o częstotliwości 156.400 MHz – do łączności w relacji statek – statek (dla celów bezpiecznej nawigacji i manewrowania jednostek).
2) Kanał 09 o częstotliwości 156.450 MHz – dla łączności w relacji ląd – statek (dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych, monitoringu ruch statków, ich pilotażu, holowania, cumowania itp.).

2. Zakazuje się używania kanałów częstotliwości zakresu VHF niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 14. Szczegółowe zasady ruchu i postoju statków

1. Wszystkie statki i zestawy z wyjątkiem małych statków płynące w dół rzeki, a zamierzające wpłynąć do portów winny uprzednio dokonać obrotu poniżej wejścia lub wpłynąć rufą, jeżeli warunki na to pozwalają.

2. Statki wychodzące z portu mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do portu z wyjątkiem statków wymagających ochrony przed wysoką falą, silnym wiatrem lub mających awarię (niesprawnych). W takich sytuacjach statek wychodzący z portu udziela pierwszeństwa wejścia.

3. Statki wychodzące z dolnych kanałów śluzowych mają pierwszeństwo przed statkami zamierzającymi wpłynąć do kanałów.

4. Statki płynące wzdłuż wyznaczonych szlaków żeglownych mają pierwszeństwo przed statkami płynącymi w poprzek szlaków żeglownych.

5. Podczas żeglugi na uciążliwych odcinkach drogi wodnej oznaczonych znakami żeglugowymi B.8, B.9a, B.9b – załącznika nr 7 do przepisów na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz.2072 z 2003 r.) na zestawach pchanych, których długość przekracza 80 m należy utrzymywać posterunek obserwacyjny w części dziobowej. Obserwator powinien mieć zapewnioną łączność ze sterówką.

6. Statki zbliżające się do uciążliwych odcinków drogi wodnej powinny podać komunikat radiowy na wyznaczonej częstotliwości dla łączności statek – statek informujący o ich pozycji.

7. Postój statków w okresie nawigacyjnym w czasie wstrzymania ruchu żeglugowego spowodowanego przekroczeniem wysokiej wody żeglownej (WWŻ), z zastrzeżeniem ust. 8 dozwolony jest w:

1) dolnym kanale śluzy Dwory,
2) dolnym kanale śluzy Smolice,

3) górnym i dolnym stanowisku śluzy Borek Szlachecki,
4) dolnym stanowisku śluzy Kościuszko,
5) dolnym stanowisku śluzy Dąbie,
6) górnym i dolnym stanowisku śluzy Przewóz,
7) porcie Broszkowice, brzeg prawy, km 0 + 650 rzeki Wisły,
8) przystani Sanka, brzeg lewy km 67+900 rzeki Wisły,
9) porcie Kraków – Płaszów, brzeg prawy, km 81 + 300 rzeki Wisły,
10) porcie Kraków Nowa Huta „Kujawy”, brzeg lewy, km 90 + 500 rzeki Wisły,
11) porcie Złotniki, brzeg lewy, km 111+000 rzeki Wisły,
12) przystani w miejscowości Witów, brzeg lewy, km 143+000 rzeki Wisły,
13) przystani w miejscowości Nowy Korczyn, brzeg lewy, km 168+800 rzeki Wisły,
14) przystani w miejscowości Szczucin, brzeg prawy, km 193+800 rzeki Wisły,
15) przystani w miejscowości Kółko Żabieckie, brzeg lewy, km 195+ 400,
16) kanale zrzutowym elektrowni Połaniec, brzeg lewy, km 226 + 100 rzeki Wisły,
17) Porcie Rzecznym Sandomierz, brzeg prawy, km 269 + 200 rzeki Wisły.

8. Postój statków w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 7, 9, 10, 11, 16, 17 dozwolony jest po uzgodnieniu z właścicielem albo administratorem portu.

9. Postój obiektów pływających1) przy bulwarach rzeki Wisły w km 75+450 - 79+730 jest dozwolony po uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

10. Statki pasażerskie, małe statki do przewozu osób oraz obiekty pływające1) cumujące na drodze wodnej rzeki Wisły w km 75+450 - 80+700 powinny posiadać plany operacyjne ochrony przed powodzią uzgodnione z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

11. Postój statków w okresie przerwy nawigacyjnej zimowej, z zastrzeżeniem ust. 12, dozwolony jest w:

1) dolnym kanale śluzy Dwory,
2) dolnym kanale śluzy Smolice,
3) górnym i dolnym stanowisku śluzy Borek Szlachecki,
4) dolnym stanowisku śluzy Kościuszko,
5) dolnym stanowisku śluzy Dąbie,
6) górnym i dolnym stanowisku śluzy Przewóz,
7) porcie Broszkowice, brzeg prawy, km 0 + 650 rzeki Wisły,
8) przystani Sanka, brzeg lewy, km 67+900 rzeki Wisły,
9) porcie Kraków – Płaszów, brzeg prawy, km 81 + 300 rzeki Wisły,
10) porcie Kraków Nowa Huta „Kujawy”, brzeg lewy, km 90 + 500 rzeki Wisły,
11) porcie Złotniki, brzeg lewy, km 111+000 rzeki Wisły,
12) przystani w miejscowości Witów, brzeg lewy, km 143+000 rzeki Wisły,
13) przystani w miejscowości Nowy Korczyn, brzeg lewy, km 168+800 rzeki Wisły,
14) przystani w miejscowości Szczucin, brzeg prawy, km 193+800 rzeki Wisły,

15) przystani w miejscowości Kółko Żabieckie, brzeg lewy, km 195+ 400,
16) kanale zrzutowym elektrowni Połaniec, brzeg lewy, km 226 + 100 rzeki Wisły,
17) Porcie Rzecznym Sandomierz, brzeg prawy, km 269 + 200 rzeki Wisły.

12. Postój w miejscach, o których mowa w ust. 11 pkt 7, 9, 10, 11, 16, 17 dozwolony jest po uzgodnieniu z właścicielem albo administratorem portu.

13. Postój w górnych kanałach śluzowych, innych niż określone w ust. 7 lub ust. 12, jest dozwolony tylko dla statków administracji drogi wodnej, urzędów żeglugi śródlądowej i innych służb publicznych będących w trakcie wykonywania zadań.

14. Statki przewożące materiały niebezpieczne mogą zatrzymywać się tylko w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych miejscach postoju. W przypadku konieczności zatrzymania statku w innym miejscu, należy:

1) niezwłocznie powiadomić administrację drogi wodnej oraz Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie o konieczności takiego postoju, podając dokładnie miejsce, powód oraz inne okoliczności zaistniałej sytuacji;
2) prowadzić stały nasłuch radiowy na częstotliwościach przeznaczonych do łączności statek – statek oraz statek – administracja drogi wodnej;
3) unikać, aby miejsce postoju statku nie znajdowało się w pobliżu zakładów przemysłowych, skupisk ludności, mostów, linii energetycznych, rurociągów, miejsc poboru wody oraz innych obiektów, których bezpieczeństwo może być zagrożone;
4) podjąć szczególne środki ostrożności dotyczące prawidłowego nadzoru zacumowania bądź zakotwiczenia statku, zabezpieczenia ładunku, prawidłowego oznakowania oraz ochrony przed dostaniem się na statek osób niepowołanych.

15. Statek wycofany z eksploatacji może przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

1. Miejsca postoju statków wycofanych czasowo z eksploatacji to:

1) port Broszkowice, brzeg prawy, km 0+650 rzeki Wisły,
2) port Kraków – Płaszów, brzeg prawy, km 81+300 rzeki Wisły,
3) port Kraków Nowa Huta „Kujawy”, brzeg lewy, km 90+500 rzeki Wisły,
4) port Złotniki, brzeg lewy, km 111+000 rzeki Wisły,
5) Port Rzeczny Sandomierz, brzeg prawy, km 269+200 rzeki Wisły.

2. Postój w miejscach, o których mowa w ust. 1 dozwolony jest po uzgodnieniu z właścicielem albo administratorem portu.
16. Uprawianie żeglugi polegające na zarobkowym przewozie osób lub ładunków na pozostałych wodach śródlądowych województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego województwa śląskiego, może się odbywać na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących uprawiania żeglugi śródlądowej.

§ 15. Przepisy dla statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji

1. Kierownicy statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji przed rozpoczęciem żeglugi zapoznają się z warunkami nawigacyjnymi oraz prognozami hydrometeorologicznymi na obszarze, na którym planowana jest żegluga oraz ściśle przestrzegać ograniczeń zawartych w dokumentach bezpieczeństwa statku.

2. Statki niepodlegające obowiązkowi posiadania dokumentu bezpieczeństwa, w którym jest określony rodzaj i liczba środków ratunkowych, powinny być wyposażone w kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku oraz gdy pozwala na to konstrukcja statku – koło ratunkowe z nietonącą linką o długości co najmniej 30 m.

3. Postój statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji może odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych zapewniających bezpieczne cumowanie i komunikację z lądem.

4. Pomost (nabrzeże) przystani powinien być wyposażony w:

a) urządzenia cumownicze,
b) odbojnice zabezpieczające przed uszkodzeniem statku,
c) sprzęt ratunkowy: bosaki, koła ratunkowe z nietonącą linką o długości co najmniej 30 metrów rozmieszczone w sposób umożliwiający ich natychmiastowe użycie, sprawny technicznie, a w porze nocnej wystarczająco oświetlony,
d) ratowniczą linkę chwytakową wzdłuż pomostu - jeśli głębokość wody przy pomoście jest większa niż 1,0 m,
e) drabinkę umożliwiającą wyjście z wody.
5. Pomosty i nabrzeża powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym.
6. Na przystani powinny znajdować się:
a) regulamin zawierający przepisy porządkowe obowiązujące na przystani - wywieszony w widocznym miejscu,
b) zbiór aktualnych przepisów regulujących uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
c) łódź ratunkowa z wyposażeniem,
d) apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

§ 16. Przepisy szczególne
Spływ łodziami flisackimi na rzece Dunajec w km 149+650 - 167+800 (przełom przez Pieniny) odbywa się na podstawie Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, zatwierdzonego przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie oraz na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

§ 17. Przewozy międzybrzegowe

1. Zasady bezpieczeństwa i eksploatacji stałych przewozów międzybrzegowych są zawarte w indywidualnych uwarunkowaniach przewozu międzybrzegowego, szczególnie określone w operacie oraz w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez właściwy terytorialnie urząd.

2. Zależnie od usytuowania liny nośnej, przewozy stałe mogą być górnolinowe lub dolnolinowe.

3. Stały przewóz kursujący w poprzek szlaku żeglownego winien być oznakowany znakami żeglugowymi (brzegowymi) określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 z 2003 r. poz. 2072):
– znak E.4a na prawym brzegu powyżej i na lewym brzegu poniżej miejsca przewozu w odległościach ustalonych przez administrację drogi wodnej,
– stałe przewozy dolnolinowe winne być dodatkowo oznakowane znakiem A6 umieszczonym obok znaku E.4a. Na odcinkach niebędących śródlądowymi drogami wodnymi oznakowanie przewozów powinno spełniać wymogi oznakowania określonego w rozporządzeniu w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

4. Oznakowanie brzegowe przewozów niestałych (łodziowych) kursujących w poprzek szlaku żeglownego winny być oznakowane znakiem żeglugowym (brzegowym) E.4b określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych umieszczonym w sposób analogiczny jak przewozy stałe.

5. Statki zbliżające się do przewozu międzybrzegowego w miejscu ustawienia znaków brzegowych określonych w ust. 3 i 4 powinny obowiązkowo nadać sygnał dźwiękowy – jeden długi dźwięk „Uwaga”, zmniejszyć prędkość statku i zachować szczególną ostrożność.

6. Przewóz międzybrzegowy nie może stanowić utrudnienia dla żeglugi. Na widok statku (na sygnał dźwiękowy) prom lub łódź przewozowa znajdujące się przy brzegu powinny przeczekać na przejazd (przepłynięcie) tego statku, a będące w ruchu w trakcie przeprawy winny zdążać do bliższego brzegu.

7. Na stałych przewozach międzybrzegowych górno i dolnolinowych należy stale utrzymywać parametry zwisu lin nośnych i pomocniczych (napędowych) zgodnie z wymogiem określonym w operacie wodnoprawnym.

8. W czasie postoju oraz wjazdu pojazdów na prom pomost wjazdowy (klapa) od strony wody powinien być uniesiony do góry i zabezpieczony, a w czasie ruchu oba pomosty powinny być uniesione do góry w sposób taki, aby ich nachylenie uniemożliwiało zsunięcie się pojazdów z promu do wody.

9. Rozpoczęcie jazdy promu przewoźnik musi zasygnalizować serią uderzeń w dzwon lub gong.

§ 18. Obowiązek posiadania przepisów żeglugowych

1. Obowiązek posiadania aktualnego egzemplarza przepisów żeglugowych oraz przepisów prawa miejscowego dla danej drogi wodnej dotyczy wszystkich statków z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie muszą posiadać przepisów żeglugowych, o których mowa w ust. 1, statki nieposiadające załogi, scalone materiały pływające oraz małe statki nieposiadające kabiny, których długość kadłuba jest mniejsza niż 12 metrów.

§ 19. Przepisy końcowe

1. Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie prawa miejscowego określającego szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych.

2. Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.


Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej

w Krakowie

Stanisław Wójcik

 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin