A A A

UŻŚ Szczecin

 

ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  w Szczecinie
z dnia 7 czerwca 2004r.
 
w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych
 
Na podstawie art.14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43i Nr 100, poz. 1085; z 2002r. Nr 199, poz.1672;  z 2003r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41,  Nr 93, poz.895 i Nr 96, poz.959 /, po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zarządza się, co następuje:
 
Zakres obowiązywania
 
§ 1. 1.Przepisy regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków i zestawów, wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych na następujących odcinkach śródlądowych dróg wodnych, objętych właściwością miejscową dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:
   1) na rzece Odrze Wschodniej, która przechodzi od Przekopu Klucz- Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami,
   2) na Jeziorze Dąbie-do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
   3) na rzece Odrze Zachodniej od km 17,1 - do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
   4) na Przekopie Parnickim i na rzece Parnicy - do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,
   5) na Przekopie Klucz- Ustowo,
   6) na rzece Warcie od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry.
2.  Na wodach granicznych rzeki Odry, Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1 oraz na rzece Nysie Łużyckiej od miasta Gubina do ujścia do rzeki Odry obowiązują szczegółowe przepisy o uprawianiu żeglugi na wodach granicznych, ustanowione zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. /Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 433 i Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 36, poz. 348/.
3.  Przepisy niniejsze obowiązują również na wodach przyległych do wód wymienionych w ust. 1 tj. w portach, zimowiskach, wyrobiskach kruszyw, schroniskach, kanałach lateralnych oraz na wodach innych, niż śródlądowe drogi wodne w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2001r. Nr 5,poz 43 i Nr 100, poz. 1085; z 2002r. Nr 199, poz.1672;  z 2003r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz.895 i Nr 96, poz.959).
 
Wymiary statków i zestawów oraz zasady ogólne korzystania z dróg wodnych  
 
§ 2. 1. Na poszczególnych odcinkach dróg wodnych dopuszcza się do żeglugi statki i zestawy, których wymiary nie mogą przekraczać:
 
Lp.
Odcinek drogi wodnej
Lmax
m
Bmax
m
Tmax
m
1
2
3
4
5
1.
1.1.
Rzeka Odra Wschodnia
Od km 704,1 do km 730,5
-statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
 
82
156
137
 
11,45
11,45
18
 
3,50
3,50
3,50
2.
2.1.
 
 
 
2.2.
 
 
2.3.
Rzeka Regalica
Od km 730,5 do km 733,5
-statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
 
Od km 733,5 do km 735,65
-statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
Od km 735,65 do Jeziora Dąbie
-statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
 
82
156
137
 
82
137
 
82
156
137
 
11,45
11,45
18
 
11,45
11,45
 
11,45
11,45
18
 
4,00
4,00
4,00
 
4,00
4,00
 
4,00
4,00
4,00
3.
Jezioro Dąbie – szlak główny
 -statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
82
156
137
11,45
11,45
18
2,50
2,50
2,50
4.
4.1.
 
4.2.
Rzeka Odra Zachodnia
Od km 17,1 do km 33.35
-statki
-zestawy (pchane i sprzężone)
Od km 33.35 do granicy morskich wód wewnętrznych
-statki
-zestawy (pchane i sprzężone)
 
82
156
137
 
 
 
82
125
 
11,45
11,45
18
 
 
 
10,00
10,00
 
4,00
4,00
4,00
 
 
 
4,00
4,00
5.
Rzeka Parnica i Przekop Parnicki
-statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
 
82
125
 
10,00
10,00
 
4,00
4,00
6.
Przekop Klucz –Ustowo
-statki
-zestawy (pchane i sprzężone)
 
82
125
 
11,45
10,00
 
2,50
2,50
7.
 
 
Rzeka Warta od ujścia Noteci do ujścia do rzeki Odry
-statki
-zestawy(pchane i sprzężone)
 
 
82,0
110,0
 
 
9,50
9,50
 
 
1,30
1,30
 
2.  Na wodach wymienionych w § 1 ust 1 pkt. 1-5 zestawy holowane mogą składać się maksymalnie z 2 przyczep, których szerokość nie może przekraczać 11,45 m.
3.  Na rzece Warcie zestawy holowane mogą składać się maksymalnie z 2 przyczep, których szerokość nie może przekraczać 9,50 m.
4. Zestaw pchany może holować inne statki i zestawy, pod warunkiem, że:
    a)  długość zestawu nie przekracza 100m,
    b)  statki pchane są ustawione w jednej kolumnie, przy czym liczba statków holowanych nie może przekraczać dwóch,
    c)  holowane zestawy pchane nie przekraczają długości 82,0 m i szerokości 11,45m, a na rzece Warcie: długości 82,0 m i szerokości 9,5 m.
5.  W rejonie km 733,7 rzeki Regalicy (przęsło żeglowne mostu zwodzonego ) oraz w rejonie km 35,59 rzeki Odry Zachodniej (przęsło żeglowne mostu kolejowego) obowiązuje nakaz dostosowania szerokości zestawów do wymiarów określonych wystawionymi tam znakami ograniczenia C.3.
6.  Lokalizacja stałych miejsc przeładunku i obsługi barek bezzałogowych poza portami i bazami wymaga zezwolenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
7.  Próby techniczne i próby szybkości statku mogą odbywać się na podstawie odrębnych zezwoleń, wydawanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w porozumieniu z właściwą administracją drogi wodnej.
8.  Sposób połączenia barek w zestawie pchanym powinien wykluczać możliwość przemieszczania się tych obiektów względem siebie oraz możliwość samoczynnego rozczłonkowania zestawu.
 
Szlak żeglowny, głębokość tranzytowa i zanurzenie statków
 
§ 3. 1. Klasy dróg wodnych i ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
    1)  Rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do 730,5, jako droga wodna klasy Vb, posiada   następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania przy Vb klasie żeglowności
Stan istniejący
Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ
5,25 m
5,17 m
most drogowy w Gryfinie (km 718,18 rz. Odry Wschodniej)

 
    2)  Rzeka Regalica od km 730,5 (Przekop Klucz-Ustowo) do km 741,6 (ujście do j. Dąbie), jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania przy Vb klasie żeglowności
Stan istniejący
Szerokość szlaku żeglownego
50 m
12,73 m
przęsło zwodzone mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach, km 733,7 rz. Regalicy
35 m
prawe i lewe przęsło mostu kolejowo-drogowego w Szczecinie-Podjuchach, km 734,6 rz. Regalicy
 
Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ
5,25 m
2,96 m
przęsło stałe mostu kolejowego w Szczecinie-Podjuchach, km 733,7 rz. Regalicy

 
    3)      Jezioro Dąbie, szlak główny od ujścia rzeki Regalicy do granicy morskich wód wewnętrznych na przesmyku „Babina”, jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania dla Vb klasy żeglowności
Stan istniejący
Głębokość tranzytowa
2,80 m
2,50 m

 
4)       Przekop Klucz-Ustowo, łączący rzekę Odrę Wschodnią (km 730,5) z rzeką Odrą Zachodnią (km 29,8), jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania przy Vb klasie żeglowności
Stan istniejący
Głębokość tranzytowa
2,80 m
2,50 m

 
5)       Rzeka Odra Zachodnia od km 3,0 do km 36,55 (granica morskich wód wewnętrznych), jako droga wodna klasy Vb posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania przy Vb klasie żeglowności
Stan istniejący
Szerokość szlaku żeglownego
50 m
30 m
most drogowy Gryfino - Mescherin, km 14,65
12,25 m
lewe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 35,59
11,91m
prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 35,59
17,50 m
most drogowy w Szczecinie, km 35,95 (na całej szerokości łukowego przęsła)
 
 
 
 
 
Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ
5,25
3,79 m
lewe i prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 35,59
3,40 m
most drogowy w Szczecinie, km 35,95 (w najniższym miejscu łukowego przęsła, na całej jego szerokości)
3,78 m
w środku przęsła na szerokości 12,6 m

 
6)       Rzeka Parnica od km 4,0 (granica morskich wód wewnętrznych) do km 5,6 i dalej jako Przekop Parnicki do rzeki Odry Zachodniej, jako droga wodna klasy Vb, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania przy Vb klasie żeglowności
Stan istniejący
Szerokość szlaku żeglownego
50 m
12,15 m
lewe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 4,45 rz. Parnicy
11,85 m
prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 4,45 rz. Parnicy
20,6 m
przęsło mostu drogowego w Szczecinie, km 4,00 rz. Parnicy
Minimalny prześwit pod mostami ponad WWŻ
5,25 m
1,89 m
lewe i prawe przęsło mostu kolejowego w Szczecinie, km 4,45 rz. Parnicy
3,82 m
most drogowy w Szczecinie, km 4,00 rz. Parnicy

 
7)       Rzeka Warta od km 0,0 do 68,2, jako droga wodna klasy II, posiada następujące ograniczenia parametrów szlaku żeglownego:
 

Parametr
Wymagania przy II klasie żeglowności
Stan istniejący
Szerokość szlaku żeglownego
30 m
20 m
most kolejowy w Kostrzynie/O km 2,25 rz. Warty
26 m
most drogowy w Kostrzynie/O km 2,45 rz. Warty
21 m
most drogowy w Gorzowie Wlkp. km 56,35 rz. Warty
 
Promień łuku osi szlaku żeglownego
300 m
275 m
km 29,35 –29,70 rz. Warty

 
2.  Wielkość zanurzenia statków i zestawów powinna być dostosowana do aktualnych głębokości tranzytowych, podawanych do wiadomości przez właściwą administrację drogi wodnej.
3.  Różnica między głębokością tranzytową a zanurzeniem statku lub zestawu powinna być wystarczająca dla zachowania bezpieczeństwa statku i drogi wodnej.
4.  Statki i zestawy o zanurzeniu większym od dopuszczalnego, które znalazły się na szlaku żeglownym powinny przerwać żeglugę względnie dokonać odlichtowania.
5.  Na odcinkach dróg wodnych, gdzie nie ustawiono oznakowania, szlak żeglowny przebiega całą szerokością koryta drogi wodnej, jednak statki powinny zachować bezpieczną odległości od budowli wodnych oraz innych przeszkód i miejsc niebezpiecznych.
6.  Kierunek ruchu „w górę” oznacza:
         1) na rzece Odrze Wschodniej i rzece Odrze Zachodniej - ruch w kierunku początku tych rzek tj. połączenia z rzeką Odrą w km 704,10 ,
        2) na Przekopie Parnickim i rzece Parnicy – ruch w kierunku połączenia z rzeką Regalicą w km 739,6
        3 )na Przekopie Klucz - Ustowo - ruch w kierunku połączenia z rzeką Regalicą w km 730,0 ,
        4 )na jeziorze Dąbie - ruch w kierunku ujścia rzeki Regalicy,
        5) na bocznych szlakach żeglownych kanałów i jezior - ruch od głównego szlaku żeglownego,
        6 ) na rzece Warcie – ruch w kierunku źródeł rzeki.
7. Określenie stron szlaku żeglownego
        1) na wodach wymienionych w § 1 ust 1 pkt. 1,3,4,5,i,6 prawą stronę szlaku żeglownego lub prawym brzegiem drogi wodnej jest ta strona albo brzeg, który znajduje się na prawo od statku przemieszczającego się „w dół”. Przeciwną stronę uważa się za stronę lewą.
        2)  na jeziorze Dąbie za prawą stronę szlaku żeglownego uważa się stronę znajdującą się na prawo od statku przemieszczającego się w kierunku z południa na północ albo w kierunku ze wschodu na zachód . Przeciwną stronę uważa się za stronę lewą.
8. Oznakowanie portów, nabrzeży, przeładowni i baz remontowych (stoczni) oraz urządzeń, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli lub użytkowników i wymaga uzgodnienia z właściwą administracją drogi wodnej.
9.  Wykonawcy budowli wodnych i robót hydrotechnicznych są zobowiązani do wystawienia oznakowań w uzgodnieniu z właściwą administracją drogi wodnej i dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 
Uprawianie żeglugi przy podwyższonych stanach wody
 
§ 4. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przy podwyższonych stanach wody ustala się odczyty na wodowskazach podanych w tabeli, po przekroczeniu których obowiązuje całkowity zakaz uprawiania żeglugi.
 
TABELA

Odcinek drogi wodnej
Stan WWŻ
cm
Wodowskaz
 
Limitujący prześwit pionowy przęsła żeglownego mostu w odniesieniu do stanu WWŻ
cm
Rzeka Odra Wschodnia od jazu w Widuchowej (km 704,1) do Przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5)
610
Gryfino
Most drogowy w Gryfinie (km 718,18)
- prześwit pionowy – 517
Rzeka Regalica od Przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) do ujścia do jeziora Dąbie (km 741,6)
610
Szczecin - Podjuchy
Most kolejowy w Podjuchach (km 733,7)
-      przęsło stałe – 296
-      przęsło zwodzone – 620
Most kolejowo-drogowy w Podjuchach (km 734,6)
-      prześwit pionowy – 596
Rzeka Odra Zachodnia od km 17,10 (koniec odcinka granicznego) do km 36,55 (granica wewnętrznych wód morskich)
590
Szczecin
Most - Długi
Most drogowy „Długi” (km 35,95) z łukowym spodem konstrukcji
-      prześwit pionowy na całej szerokości przęsła – 340
-      prześwit pionowy w środku przęsła – 378
Rzeka Warta od km 0,0 do km 68,2
500
500
Kostrzyn n/O
Gorzów Wlkp.
Most drogowy w Gorzowie Wlkp. w km 56,35
-prześwit pionowy - 350

 
2. Statki i zestawy w drodze powinny odpowiednio wcześniej, przed osiągnięciem i przekroczeniem stanu wielkiej wody żeglownej, wpłynąć do bezpiecznych lub zabezpieczonych portów albo miejsc postojowych.
 
Dopuszczalna prędkość statków
 
§ 5. 1. Prędkość statków i zestawów powinna być bezpieczna i dostosowana do istniejących warunków nawigacyjnych i atmosferycznych. Prędkość ta nie może stwarzać zagrożenia dla innych statków oraz użytkowników drogi wodnej.
2. Z zastrzeżeniem ust 3, prędkość statków w odniesieniu do brzegu drogi wodnej nie może przekraczać:
         1) na rzece Odrze Zachodniej, Przekopie Klucz-Ustowo i Przekopie Parnickim – 10 km/h,
          2) na pozostałych drogach wodnych wymienionych w § 1 ust 1 - 15 km/h.
3. Ograniczenia zawarte w ust 2 nie dotyczą statków pełniących służbę publiczną, podczas realizacji zadań służbowych.   
4. Prędkość statku w odniesieniu do brzegu drogi wodnej nie może być mniejsza niż 4 km/h. Nie dotyczy to statków technicznych oraz obiektów przewozów specjalnych, pod warunkiem, że zachowują one pełną sterowność.
 
Ruch żeglugowy na uciążliwych odcinkach drogi wodnej
 
§ 6. 1. Na statkach i zestawach, których długość całkowita przekracza 80 m należy utrzymywać posterunek obserwacyjny w części dziobowej statku podczas przepływania uciążliwych odcinków drogi wodnej, oznakowanych znakami żeglugowymi B8, B9a i B9b.
2. Obserwator powinien mieć zapewnioną łączność radiową lub telefoniczną z kierownikiem statku względnie znajdować się w zasięgu widzialności lub słyszalności, umożliwiającym porozumiewanie się z prowadzącym statek.
3. Statki i zestawy zbliżające się do uciążliwych odcinków dróg wodnych, oznaczonych znakami żeglugowymi B8, B9a i B9b powinny podać komunikat radiowy na częstotliwości wyznaczonej dla łączności statek – statek, zawierający informacje o rodzaju statku, jego pozycji i kierunku ruchu.
4. Miejsca uciążliwe dla żeglugi znajdują się w szczególności w:
          1) rejonie km 733,7 rzeki Regalicy (okolice mostu kolejowego, zwodzonego) i km 739,6 (skrzyżowanie dróg wodnych w rejonie ujścia rzeki Parnicy),
          2) rejonie km 35,59 - 36,55 rzeki Odry Zachodniej (mosty: kolejowy i drogowy, zmiana organizacji ruchu na ruch lewostronny),
          3) rejonie połączenia dróg wodnych rzeki Odry Wschodniej, rzeki Regalicy i rzeki Odry Zachodniej z Przekopem Klucz – Ustowo,
          4) rejonie km 4,45 rzeki Parnicy (most kolejowy),
          5) rejonie km 29,35-30,65 rzeki Warty (dwa zakola o małym promieniu łuku) i w rejonie km 56,3-58,0 rzeki Warty ( zakole o małym promieniu łuku i mosty).
 
Przewozy materiałów niebezpiecznych, postoje statków przewożących materiały niebezpieczne oraz bunkrowanie statków
 
§ 7. 1. Statki i zestawy przewożące materiały niebezpieczne muszą zachować min. 20 cm różnicę między maksymalnym zanurzeniem a ustaloną głębokością tranzytową.
2. Statki przewożące materiały niebezpieczne mogą zatrzymywać się tylko w miejscach postoju specjalnie oznakowanych z tym, że w przypadku konieczności zatrzymania statku w miejscu innym niż oznakowane, należy:
          1) przestrzegać, aby odległość statku od mostów, zakładów przemysłowych lub pojedynczych budynków nie była mniejsza niż 300m,
          2) przestrzegać, aby miejsce postoju statku znajdowało się w odległości nie mniejszej niż 500 m od zwartych zabudowań,
          3) odpowiednio oznakować statek od strony lądu i od strony wody znakami zakazu wstępu na statek i zakazu używania otwartego ognia, zgodnie z rysunkami nr 65 i 66 określonymi w załączniku nr 3 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003r., Nr 212, poz. 2072),
            4) zorganizować i zapewnić na statku stały dozór załogowy.
3. W rejonie postojów statków przewożących materiały niebezpieczne oraz statków z paliwem (bunkierek) znajdujących się na wyznaczonych miejscach postoju, inne statki nie mogą zatrzymywać się na postój w odległości mniejszej niż 100 m.
4. W czasie bunkrowania paliwa przy burcie bunkierki mogą jednocześnie pobierać paliwo najwyżej dwa statki zacumowane w jednym rzędzie. Teren w pobliżu statku z paliwem (bunkierki) powinien być ogrodzony w promieniu przynajmniej 30 m od statku.
5. Lokalizacja stałego miejsca bunkrowania statków lub postoju bunkierki i sposób jej eksploatacji wymaga odrębnego zezwolenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 
Żegluga nocna i żegluga przy pomocy radaru
 
§ 8. 1. Żegluga nocna może być dopuszczona na podstawie zezwolenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie dla określonych statków, w oznaczonym czasie i tylko na tych odcinkach drogi wodnej, które zostały przygotowane do żeglugi nocnej.
2. Wykaz odpowiednio przygotowanych odcinków dróg wodnych, na których uprawiana jest żegluga statkami przy pomocy urządzeń radarowych przedstawia właściwa administracja drogi wodnej w formie stosownego komunikatu nawigacyjnego.
 
Szczegółowe przepisy ruchu i postoju statków
 
§ 9. 1. Na wodach wymienionych w § 1 ust 1 pkt. 1-5 wszystkie statki obowiązuje ruch prawostronny.
2.Odmiennie od zasady określonej w ust 1 na rzece Odrze Zachodniej na odcinku od wyspy „Jaskółczej” km 35,10 do mostu „Długiego” km 35,95 obowiązuje ruch lewostronny.
3.  Postój statków pasażerskich i statków przewożących materiały niebezpieczne jest dozwolony wyłącznie w miejscu oznakowanym i odpowiednio przystosowanym.
4.  Miejsca postoju statków, o których mowa w ust. 3 znajdują się:
         1) dla statków pasażerskich:
              a)  na rzece Odrze Zachodniej w km 36,00 – 36,54 - lewy brzeg,
              b)  na rzece Warcie w km 2,3; km 56 i w km 68,2 – prawy brzeg,
         2) dla statków przewożących materiały niebezpieczne: w północnej części Kanału Klucz, łączącego się z rzeką Odrą Wschodnią w km 730,4.
5. Statki wyłączone czasowo z eksploatacji mogą być odstawione na postój w Kanale Leśnym ( „Odyńca”), km 733,5 - lewy brzeg rzeki Regalicy.
6. Statki mogą być odstawione na postój zimowy w Kanale Leśnym („Odyńca”) i na rzece Parnicy.
7. Statki, za wyjątkiem małych statków, na postojach i zimowiskach powinny mieć zapewniony stały dozór załogowy.
8. W normalnych warunkach uprawiania żeglugi postój statków, kotwiczenie i cumowanie statków, zestawów, scalonych materiałów i obiektów pływających jest zabronione na:
          1)  Przekopie Klucz-Ustowo,
          2)  Przekopie Parnickim,
          3) rzece Odrze Zachodniej od km 33,35 do granicy morskich wód wewnętrznych – poza miejscami ustalonymi i oznakowanymi.
 
Żegluga w warunkach zalodzenia
 
§ 10. 1. W okresach występowania zjawisk lodowych odcinki śródlądowych dróg wodnych będą zamykane dla żeglugi. Decyzje o zamknięciu i otwarciu żeglugi podejmuje właściwa administracja drogi wodnej w porozumieniu z dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli stan zalodzenia drogi wodnej na to pozwala, statek może otrzymać jednorazowe zezwolenie na przejazd przez zamknięty dla żeglugi odcinek drogi wodnej w asyście lodołamacza. Jednorazowe zezwolenie wydaje dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wyłącznie dla statków posiadających wzmocnienia lodowe, uwidocznione w dokumencie klasyfikacyjnym i na podstawie oceny aktualnej sytuacji lodowej, podawanej przez właściwą administrację drogi wodnej.
 
Żegluga pasażerska
 
§ 11. 1. Uprawianie żeglugi pasażerskiej wodolotami, ślizgaczami, poduszkowcami a także innymi statkami poruszającymi się z dużą prędkością, wymaga każdorazowo odrębnego zezwolenia wydanego przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w porozumieniu z administracją drogi wodnej.
2. Żeglugę pasażerską w porze nocnej można uprawiać wyłącznie na warunkach określonych w dodatkowym zezwoleniu wydanym przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
3.  Wsiadanie i wysiadanie pasażerów ze statku powinno być nadzorowane przez członka załogi statku lub obsługę przystani.
 
Łączność radiotelefoniczna
 
§ 12. 1. Statki o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków powinny posiadać sprawne radiotelefony dla łączności radiotelefonicznej statek – statek i statek - ląd dla odbioru informacji nawigacyjnych.
2. Łączność radiotelefoniczna statek – statek powinna być prowadzona wyłącznie na częstotliwości 156,500 MHz (kanał nr 10). Kanał nr 10 może być wykorzystywany również do odbioru informacji nawigacyjnych.
3.Łączność radiotelefoniczna statek – ląd (z administracją żeglugową i administracją drogi wodnej) powinna być prowadzona na częstotliwości 156,725 MHz (kanał nr 74).
 
Uprawianie rybołówstwa
 
§ 13. 1. Ustawianie rybackich sieciowych narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wymaga zezwolenia właściwego terytorialnie Starosty, wydanego w uzgodnieniu z właściwą administracją drogi wodnej oraz dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
2. Zabrania się wystawiania sprzętu połowowego w Przekopie Klucz-Ustowo, w miejscach postoju jednostek pływających oraz w rejonach skrzyżowań i rozgałęzień dróg wodnych.
3. Na rzece Odrze Wschodniej i rzece Regalicy stanowiska sieci rybackich mogą być lokalizowane tylko w rejonie lewego brzegu rzeki.
4. Rybackie sieciowe narzędzia połowowe powinny posiadać całodobowe oznakowanie nawigacyjne, określone w przepisach żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, a w szczególności:
          1) tyki zestawu sieciowego powinny wystawać co najmniej 1,0 m ponad zwierciadło najwyższej wody żeglownej (WWŻ),
          2) skrajne tyki zestawu sieciowego, obok tablicy zawierającej numery identyfikacyjne powinny:
              a) posiadać tablicę dzienną znaku żeglugowego A.10,
              b)posiadać białe zwykłe światło widoczne dookoła widnokręgu,
              c)być pokryte w górnej części żółtą odblaskową farbą lub folią, w formie pasa o szerokości 0,5 m;
         3) przy dłuższych zestawach sieciowych, również tyki pośrednie powinny być pokryte żółtą odblaskową farbą lub folią, przy czym odległość pomiędzy oznakowanymi w ten sposób tykami pośrednimi nie powinna być większa niż 50,0 m.
5. Rybackie sieciowe narzędzia połowowe powinny być niezwłocznie zdjęte:
          1) gdy prognozowane jest pojawienie się na drodze wodnej pierwszych zjawisk lodowych (lód brzegowy lub lód prądowy),
          2) gdy prognozowane jest wystąpienie podwyższonych stanów wody, powyżej stanów najwyższej wody żeglownej (WWŻ),
          3) na wezwanie administracji drogi wodnej, jeżeli w jakiś sposób kolidują z zakresem robót utrzymaniowych na drodze wodnej.
      6.  Na drogach wodnych wymienionych w § 1 ust 1 zabrania się:
          1) postoju łodzi rybackich, wędkarskich i turystycznych w porze nocnej na szlaku żeglownym w odległości większej niż 5 m od linii brzegowej,
          2) połowu przez dwa lub kilka statków, idących kursami równoległymi i poławiającymi wspólnym narzędziem połowowym.
 
Uprawianie żeglugi przez statki sportowe i rekreacyjne
 
§ 14. 1. Statki sportowe i rekreacyjne, nie podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej lub do innych rejestrów oraz statki do połowu ryb, rejestrowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.) powinny być wyposażone w pasy lub kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości osób znajdujących się na statkach oraz – jeżeli cechy konstrukcyjne statku na to pozwalają – w koło ratunkowe z rzutką.
2.  Kierownicy statków sportowych i rekreacyjnych oraz łodzi rybackich, obowiązani są przed rozpoczęciem żeglugi i wypłynięciem z przystani, zapoznać się z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz prognozą pogody podaną w dzienniku przystaniowym lub ogłaszaną w komunikatach radiowych.
3. Kierownicy statków wymienionych w ust 2 podejmują decyzję o wypłynięciu z przystani na podstawie posiadanych dokumentów bezpieczeństwa statków (świadectwo zdolności żeglugowej, dowód rejestracji) i oceny warunków pogodowych. Jeżeli siła wiatru przekroczy ograniczenia podane w dokumencie, statki powinny przerwać żeglugę i wpłynąć do bezpiecznych miejsc lub przystani.
4. Pomost (nabrzeże) przystani powinien być wyposażony w:
          1) dostateczną ilość pachołów cumowniczych, umożliwiających prawidłowe i łatwe cumowanie statków,
         2) odbojnice zabezpieczające statki i nabrzeża przystani przed uszkodzeniem w czasie wykonywania manewrów cumowniczych,
          3) sprzęt ratunkowy w postaci bosaków ratowniczych i kół ratunkowych z linką o długości co najmniej 25 m; sprzęt ten powinien być rozmieszczony w odstępach nie większych niż 30 m, w sposób umożliwiający natychmiastowe jego użycie, sprawny technicznie, a w porze nocnej wystarczająco oświetlony
          4)ratowniczą linkę chwytakową wokół pomostu – jeżeli głębokość wody przy pomoście jest większa niż 1,0 m,
           5)drabinkę umożliwiającą wyjście z wody.
       5. Na przystaniach statków sportowych i turystycznych powinien znajdować się:
          1)  regulamin wywieszony w widocznym miejscu i zawierający obowiązujące przepisy porządkowe,
          2) dziennik przystani zawierający rejestr wyjść i wejść statków do przystani oraz aktualny wpis o prognozie pogody,
          3) zbiór przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
          4)  łódź ratunkowa z kompletnym wyposażeniem.
6. Pomosty (nabrzeża) przystani powinny być corocznie, przed rozpoczęciem eksploatacji, sprawdzone pod względem stanu technicznego przez właściciela przystani. Protokół takich oględzin powinien znajdować się na przystani i być dostępny dla osób kontrolujących.
7. Właściciele pomostów (nabrzeży) przystani zobowiązani są do utrzymywania w należytym stanie urządzeń cumowniczych, odbojowych, drabinek wyłazowych oraz porządku na pomostach (nabrzeżach). Na żądanie uprawnionego organu obowiązani są też przedstawić protokół dopuszczenia pomostu (nabrzeża) do eksploatacji oraz atesty okresowych badań urządzeń przystani.
 
Uprawianie narciarstwa wodnego, sportu na lotniach lub podobnym sprzęcie holowanym za statkami, żeglugi na skuterach wodnych lub desce z żaglem
 
§ 15. 1. Uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie, żeglugi na skuterach wodnych lub desce z żaglem może odbywać się tylko na akwenach i warunkach określonych w zezwoleniu dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
2. Narciarz wodny lub osoba uprawiająca żeglugę na skuterze wodnym albo desce z żaglem ma obowiązek posiadać na sobie środek ratunkowy.
3. W razie organizowania regat bądź maratonów kajakowych lub wioślarskich na rzece Warcie, szlak żeglowny może być okresowo zamykany. Informacje o zamknięciu szlaku będą dodatkowo podawane na tablicach informacyjnych umieszczonych na mostach w Świerkocinie (w km 28,5) i w Gorzowie Wlkp. (w km 57,35).
 
Zwolnienia
 
§ 16. 1. Zwalnia się małe statki, używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji oraz statki do połowu ryb z obowiązku posiadania na statkach przepisów żeglugowych i przepisów prawa miejscowego dla drogi wodnej, na której odbywana jest podróż.
2. Zwalnia się z obowiązku posiadania dzienników pokładowych statki wymienione w ust 1 oraz promy i łodzie przewozowe.
3. Zwalnia się z obowiązku posiadania świateł zastępczych statki wymienione w ust 1.
 
Przepis końcowy
 
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.
 
 
 
                                                                                                                       Dyrektor
                                                                                                     Urzędu Żeglugi Śródlądowej
                                                                                                                    w Szczecinie
                                                                                                                 Zdzisław MORYŃ
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w Szczecinie
z dnia 04 grudnia 2009 r.
 
w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej
 
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.¹)
 
Zasięg obowiązywania
 
§ 1. Przepisy regulują zasady ruchu żeglugowego statków i zestawów, scalonych materiałów pływających oraz innych obiektów pływających na następujących odcinkach rzek granicznych:
1) rzeki Odry od km 542,40 do km 704,10;
2) rzeki Odry Zachodniej od km 0,00 do km 17,15;
3) rzeki Nysy Łużyckiej od km 0,00 do km 14,80;
4) portów i wejść do portów znajdujących się przy odcinkach dróg wodnych wymienionych w pkt. 1 - 3.
 
Wymiary statków i zestawów, głębokości szlaków żeglownych
 
§ 2. 1. Na rzece Odrze i rzece Odrze Zachodniej długość statku nie może przekraczać 82 m,
a szerokość 11,45 m.
2. Na niżej wymienionych odcinkach dróg wodnych zestawy pchane i sprzężone nie mogą przekraczać następujących wymiarów:
 

L.p.
Odcinek drogi wodnej
Długość
w m.
Szerokość w m.
Przy głębokości szlaku żeglownego
w m.
1.
Rzeka Odra – żegluga w dół rzeki:
1.1
od km 542,40 do km 704,10
125
94
11,45
18,00
 
ponad 1,60
1.2
od km 617,60 do km 704,10
137
125
11,45
18,00
ponad 1,80
ponad 1,80
1.3
od km 667,20 do km 704,10
137
156
18,00
11,45
ponad 1,80
ponad 1,80
2.
Rzeka Odra – żegluga w górę rzeki:
 
2.1
od km 704,10 do km 542,40
125
137
156
11,45
11.45
9,50
 
ponad 1,50
ponad 1,50
2.2
od km 704,10 do km 667,20
125
137
156
18,00
11,45
11.45
 
 
ponad 1,70
2.3
od km 667,20 do km 542,40
156
11,45
ponad 1,80
3
Rzeka Odra Zachodnia:
od km 3,00 do km 17,15
137
156
125
11,45
11,45
18,00
 

 
3. Nie załadowane zestawy pchane i sprzężone nie mogą przekraczać następujących wymiarów:

L.p.
Odcinek drogi wodnej
Długość
w m.
Szerokość w m.
Przy głębokości szlaku żeglownego
w m.
1.
1.1
1.2
Rzeka Odra – żegluga w dół rzeki
od km 542,40 do km 617,60
od km 617,60 do km 704,10
 
125
125
 
22,90
22,90
 
ponad 1,60
2.
2.1
2.2
Rzeka Odra – żegluga w górę rzeki
od km 704,10 do km 667,20
od km 667,20 do km 617,60
 
125
125
 
22,90
22,90
 
 
ponad 1,50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Głębokość szlaku żeglownego uwarunkowana jest stanem wody. Najmniejsza głębokość szlaku żeglownego jest publikowana przez administrację drogi wodnej w sposób zwyczajowo przyjęty. Wybierając wielkość zanurzenia statku uwzględnić należy opublikowaną głębokość tranzytową oraz aktualne trendy hydrologiczne dotyczące kształtowania się stanów wody.
5. Żegluga na rzece Nysie Łużyckiej od km 14,80 (m. Gubin) do km 0,45 jest dozwolona tylko dla małych statków. Na odcinku od km 0,45 do km 0,00 żegluga dozwolona jest tylko dla małych statków bez napędu mechanicznego.
6. Żegluga na rzece Odrze Zachodniej od km 0,00 do km 3,00 jest dozwolona tylko dla małych statków.
 
Skład zestawów
 
§ 3. 1. Zestaw pchany może holować inne statki i zestawy, jeżeli:
1) długość zestawu nie przekracza 100 m;
2) statki pchane są ustawione w jednej kolumnie,
- przy czym liczba statków i zestawów holowanych nie może przekraczać dwóch.
2. Holowane zestawy pchane nie mogą przekraczać 82 m długości i 11,45 m szerokości.
3. Na rzece Odrze statki holujące mogą holować nie więcej niż dwa statki.
4. Szerokość załadowanych statków holowanych, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać 11,45 m, a nie załadowanych 22,90 m. Na odcinku od km 542,40 do km 617,60 szerokość nie załadowanych statków holowanych nie może przekraczać 11,45 m.
5. Na rzece Odrze Zachodniej statki holujące mogą holować nie więcej niż dwa statki o szerokości nie przekraczającej 11,45 m.
6. W razie holowania urządzeń pływających na krótkich linach holowniczych, ich liczba może być większa niż określona w ust. 3 i 5, z tym, że długość zestawu nie może przekraczać 80 m, a ostatni statek holowany powinien być wyposażony w ster.
 
Prędkość statków
 
§ 4. 1. Prędkość statku względem brzegu nie może przekraczać:
          1) na rzece Odrze Zachodniej - 10 km/godz.;
          2) na rzece Nysie Łużyckiej - 12 km/godz.
2. Prędkość statku względem brzegu nie może być niniejsza niż 4 km/godz. Nie dotyczy to urządzeń pływających, scalonych materiałów pływających, przewozów specjalnych i małych statków.
 
Żegluga przy wysokich stanach wody
 
§ 5. 1. Jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów wymienionych w ustępie 4 dla poszczególnych odcinków drogi wodnej, żegluga dla małych statków, promów i urządzeń pływających jest zabroniona.
2. Jednostki pływające, za wyjątkiem wymienionych w ustępie 1, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia znaku I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów wymienionych w ustępie 4 dla poszczególnych odcinków drogi wodnej, mogą uprawiać żeglugę tylko w porze dziennej i tylko, jeżeli są one wyposażone w sprawne i gotowe do użytku radiotelefony zgodnie z § 4.04 ust. 1 i 2 przepisów żeglugowych.
3. Żegluga jest zabroniona, jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy najwyższy poziom wielkiej wody żeglownej (znak II WWŻ) przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów, wymienionych w ustępie 4 dla poszczególnych odcinków drogi wodnej. Statki muszą odpowiednio wcześniej, przed przekroczeniem znaku II wielkiej wody żeglownej, wpłynąć do bezpiecznych portów.
4. Znaki wielkiej wody żeglownej wymienione w ustępie 1, 2 i 3 wyznaczają poniżej wymienione stany wody, a wskazane wodowskazy miarodajne obowiązują dla następujących poniżej podanych odcinków:
 

Odcinek drogi wodnej
Woda wysoka znak I
Wodowskaz
Woda wysoka znak II
Rzeka Odra
od ujścia Nysy Łużyckiej do Frankfurtu
(km 542,40 do km 584,00)
425
490
Biała Góra Eisenhüttenstadt
465
535
Rzeka Odra
od Frankfurtu do ujścia rzeki Warty
(km 584,00 do km 617,60)
430
435
Słubice
Frankfurt 1
475
480
Rzeka Odra
od ujścia rzeki Warty do Hohensaaten
(km 617,60 do km 667,20)
490
495
Gozdowice
Kienitz
530
535
Rzeka Odra
od Hohensaaten do Kanału Schwedt
(km 667,20 do km 697,00)
540
860
Bielinek
Stutzkow
600
920
Rzeka Odra
od Kanału Schwedt do Widuchowej (km 697,00 do km 704,10)
-
Widuchowa
Schwedt-most
przez Odrę
660
790
Rzeka Odra Zachodnia
(km 0,00 do km 17,15)
-
Gryfino
Gartz
600
630

 
Żegluga w warunkach zalodzenia
 
§ 6. W okresach występowania zjawisk lodowych, odcinki dróg wodnych będą zamknięte dla żeglugi. Decyzje o zamknięciu i otwarciu żeglugi podejmuje administracja drogi wodnej w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 
Żegluga w porze nocnej
 
§ 7. 1. Żegluga nocna może odbywać się przy podanym w sposób zwyczajowo przyjęty przez administrację drogi wodnej do publicznej wiadomości pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego oraz jedynie wówczas, gdy znaki żeglugowe spełniają następujące warunki :
a) znaki brzegowe i pływające są co najmniej pokryte materiałami odblaskowymi, b) znaki pływające posiadają dodatkowo reflektory radarowe,
c) Oświetlone są :
− znaki przęseł żeglugowych mostów,
− wejścia /wyjścia z portów i bocznych dróg wodnych,
− znaki żeglugowe B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności), miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych,
− znaki żeglugowe A.1 (zamknięcie szlaku żeglownego),
− skrajnie sieci rybackich ustawionych na szlaku żeglugowym i w jego pobliżu.
 
2. Zabrania się:
 
− uprawiania żeglugi nocnej jeżeli poziom wody osiągnie lub przekroczy znak I wielkiej wody żeglownej przynajmniej na jednym z pary odpowiadających sobie wodowskazów wymienionych w §5 ust. 4 dla poszczególnych odcinków drogi wodnej,
− uprawiania żeglugi nocnej we mgle i silnych opadach atmosferycznych,
− uprawiania żeglugi nocnej samo spławem,
− uprawiania żeglugi nocnej przy niekompletnym oznakowaniu szlaku żeglownego.
 
3. Statki uprawiające żeglugę nocną powinny korzystać z reflektorów i ze wskazań radaru, w związku z tym powinny być dodatkowo wyposażone w:
− reflektory przystosowane do oświetlenia brzegów i znaków nawigacyjnych,
− radar rzeczny,
− wskaźnik prędkości zmiany kursu (prędkości kątowej),
− radiotelefon VHF.
 
Powyższe urządzenia muszą być sprawne technicznie i eksploatacyjnie, a kierownik statku powinien posiadać uprawnienia do obsługi radaru i radiotelefonu VHF.
 
Łączność radiotelefoniczna
 
§ 8. 1. Statki o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków, muszą posiadać sprawne technicznie i eksploatacyjnie (stosowne atesty) radiotelefony dla łączności radiotelefonicznej statek–statek i odbioru informacji nawigacyjnych.
2. Łączność radiotelefoniczną statek–statek powinna być prowadzona na częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10).
 
Zasady ruchu i postoju statków przy ujściu drogi wodnej Odra–Szprewa
 
§ 9. 1. Przy ujściu kanału Odra–Szprewa (km 553,40) należy przestrzegać następujących zasad:
1) zestawy holowane, z więcej niż jednym statkiem holowanym, płynące w dół rzeki z zamiarem wejścia do kanału, muszą zatrzymać się przy lewym brzegu rzeki Odry powyżej km 552,90. Statki holowane są wprowadzane pojedynczo do kanału;
2) statki oczekujące na wjazd do kanału muszą zatrzymać się przy lewym brzegu rzeki Odry powyżej km 552,40 lub poniżej km 554,20.
2. Zestawy holowane mogą być zestawiane poniżej km 554,20 rzeki Odry.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą małych statków i zestawów składających się wyłącznie z małych statków.
 
Postój statków przy ujściu drogi wodnej Odra–Hawela
 
§ 10. Zestawianie i rozczepianie zestawów może odbywać się tylko przy lewym brzegu rzeki Odry od km 665,00 do km 665,80.
 
Połów ryb
 
§ 11. Sieci lub inny sprzęt połowowy, ustawione w pobliżu szlaku żeglownego, winny być oznakowane i mogą być ustawiane w miejscach i na warunkach określonych przez właściwego Starostę w porozumieniu z administracją drogi wodnej oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 
Przepis końcowy
 
§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi przepisami w zakresie żeglugi na wodach granicznych stosuje się odrębne "Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych".
§ 13 Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 20001 r. w sprawie uprawiania Żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 433)
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
 
                                                                              DYREKTOR
                                                                        Urzędu Żeglugi Śródlądowej
                                                                            w Szczecinie
                                                                             dr Krzysztof Woś
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________
1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2007r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238; Dz. U.
z 2008r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009r. Nr 98, poz. 818.
 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin