A A A

KIEROWNICTWO

 

 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku:  mgr Tadeusz Zdanowicz
 
1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej podległym bezpośrednio ministrowi właściwemu ds. transportu i jest odpowiedzialny przed ministrem za właściwą, sprawną i zgodną z prawem działalność urzędu.
2. W czasie nieobecności dyrektora Urzędu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
3. Organizację pracy w Urzędzie reguluje instrukcja kancelaryjna wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej Giżycku z dnia 6 grudnia 2002 r.
4. W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:
·          nadzoru nad żeglugą
·          administracyjnych
·          finansowo-administracyjnych
·          technicznych
5. Szczegółowe zakresy czynności i tryb stanowisk pracy zawarte są w:
     1) opisach stanowisk pracy - dla pracowników korpusu służby cywilnej,
     2) kartach stanowisk pracy  - dla pozostałych pracowników.
 
 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin