A A A

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

                                                                                                                                                    Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówień

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywalny tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania        w ujęciu kwartalnym

1.

zakup fabrycznie nowego statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym oraz przyczepą podłodziową

dostawa

przetarg nieograniczony

II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin