A A A

Przepisy prawa wspólnotowego

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej - EUR-Lex

 

► DYREKTYWA RADY 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej
(Dz. Urz. WE L 21 z 29.01.1976)

 

► DYREKTYWA 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową
(Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991)

 

► DYREKTYWA 96/50/EWG z dnia23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu rzeczy, towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie
(Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996)

 

► DYREKTYWA 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie rzeczy niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000)

 

► DYREKTYWA 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. WE L 301 z 28.10.1982)

 

► DYREKTYWA 80/1119/EWG z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie sprawozdań statystycznych dotyczących przewozu rzeczy po wodnych drogach śródlądowych
(Dz. Urz. WE L z 15.12.1980)

 

► DYREKTYWA 87/540/EWG z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika towarów drogą wodną w transporcie krajowym i międzynarodowym i wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do tego zawodu
(Dz. Urz. WE L 322 z 12.11.1987)

 

► DYREKTYWA 2005/44/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej ( RIS ) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie
(Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005)

 

► DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/87/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG
(Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.2006)

 

► DYREKTYWA 2006/137/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
 (Dz.Urz.WE L 389 z dnia 30.12.2006)

 

► DYREKTYWA  2008/59/WE z dnia 12 czerwca 2008 r. dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
(Dz. Urz. WE L 166 z dnia 27 06.2008)

 

► DYREKTYWA  2008/87/WE z dnia 22 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
(Dz. Urz.WE L 255 z 23.09.2008)

 

► DYREKTYWA  2008/126/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
(Dz. Urz. WE L 32 z 31.01.2009)

 

► DYREKTYWA KOMISJI 2009/46/WE z 24 kwietnia 2009 zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
(Dz. Urz. WE L 109 z 30.4 2009)

 

► DYREKTYWA  97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. sprawie zbliżenia ustawodastw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach
(Dz. Urz. WE L 57 z 27.02 1998)

 

► DYREKTYWA  2004/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach
(Dz. Urz. WE L 146 z 25.06.2004)

 
Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin